Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1671-1684

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.11.1163


EKOTURİSTLERİN ÇEVRESEL TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE EKOTURİZM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: FETHİYE VE ORTACA EKOÇİFTLİKLERİ ÖRNEĞİ

ZEHRA TÜRK, FATMA ÇAKIR

Şehir yaşamının stresinden uzaklaşma, doğal ve kültürel çevreye olan ilgi insanları alternatif turizm arayışlarına itmiştir. Ekoturizm geleneksel turizm anlayışından farklı olarak, doğa ile baş başa kalmak isteyen, köy hayatına özlem duyan ve farklı kültürel çevre ile iç içe olmak isteyen turistlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Ekoturizm alternatif turizm faaliyetlerinden birisidir. Ekoturizm aktivitelerine katılan turistlerin en önemli özellikleri doğa ve kültürel çevreye olan duyarlılıklarıdır. Bu çalışmada ekoturistlerin çevresel tutum ve çevresel davranışları ile ekoturizm aktiviteleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Muğla ili Fethiye ve Ortaca ilçelerinde yer alan ekoçiftliklerden hizmet alan ekoturistlere yönelik alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasında veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulamasına 312 ekoturist katılmıştır. Elde edilen veriler korelâsyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, ekoturistlerin çevresel tutumları ile ekoturizm aktiviteleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı 0,479 düzeyinde, çevresel davranışları ve ekoturizm aktiviteleri arasında da pozitif yönlü ve anlamlı 0,709 düzeyinde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekoturizm, Çevresel Tutum, Çevresel Davranış

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ECOTOURISTS' ENVIRONMENTAL ATTITUDE-BEHAVIOR AND ECOTOURISM ACTIVITIES: THE CASE OF FETHIYE AND ORTACA ECO-FARMS

The need to move away from the stress of city life, the interest in natural and cultural environment has led people to seek alternative tourism. Ecotourism is different from the traditional tourism concept and has attracted the attention of tourists who want to be alone with nature, longing for village life and desire to be intertwined with different cultural environment. Ecotourism is defined as one of the alternative tourism activities. The most important characteristics of tourists participating in ecotourism activities are their sensitivity to nature and cultural environment. In this study, it is aimed to investigate the relationship between ecotourist activity and ecotourism. For this purpose, a field study was conducted for ecotourists in eco-farms located in Fethiye and Ortaca districts of Muğla province. In the field research, survey method was used as data collection technique. 312 ecotourists participated in the survey. The data were tested with correlation analysis. As a result of the study, it was determined that there was a positive and significant correlation between ecotourism activities and ecotourism activities with a positive and negative value of 0,479 and between environmental behaviors and ecotourism activities.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ecotourism, Environmental Attitude, Environmental Behavior

Tam Metin 163

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.