Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2473-2487

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1942


BORSA İSTANBUL (BIST) TEKSTİL VE DERİ ENDEKSİ FİRMALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYEN İÇSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİ

ALİ AKGÜN

Öz

Karlılık piyasa değeri maksimizasyonunun en önemli aracıdır. Türkiye sanayisinde önemli bir yerde olan tekstil ve deri sektörünün karlılığının yüksek olması da ilişkili olduğu sektörlerle birlikte ulusal ekonomi için önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı Borsa İstanbul (BIST) Tekstil ve Deri Endeksindeki firmaların karlılığını etkileyen firmaya özgü içsel faktörlerin analiz edilmesidir. Bu amaçla ilgili endeksteki 20 firmadan 2013-2021 dönemine ait finansal tablolarına ulaşılan 17 firma çalışmaya dahil edilmiştir. Aktif getiri oranının bağımlı değişken olarak belirlendiği çalışmada firmaların kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü, sermaye yapısını, faaliyetlerinin etkinliğini ve büyüklüğünü gösteren 11 finansal oran bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Panel regresyon analizi ile yapılan değerlendirme sonucunda faaliyet karı oranı, aktif büyüklüğü, net işletme sermayesi oranı, aktif devir hızı, stok devir hızı ve alacak devir hızı firmanın karlılığını pozitif yönde etkilerken finansal kaldıraç oranı, borç/özsermaye oranı ve cari oranın firmanın karlılığını negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Karlılık, Panel Regresyon Analizi, BIST Tekstil ve Deri Endeksi, Aktif Getiri Oranı, Karlılığın Belirleyicileri

ANALYSIS OF INTERNAL FACTORS AFFECTING THE PROFITABILITY OF TEXTILE AND LEATHER INDEX COMPANIES ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE (BIST)

Abstract

The most crucial tool for maximizing market value is profitability. Together with the linked industries, the textile and leather industries, which play a significant role in the Turkish economy, are crucial for the national economy. The study's objective is to examine the internal firm-specific characteristics that have an impact on the profitability of the businesses included in the Borsa Istanbul (BIST) Textile and Leather Index. For this reason, 20 companies in the relevant index provided access to financial statements for 17 companies for the years 2013 through 2021. In the study, where the return on assets ratio was chosen as the dependent variable, eleven financial ratios—which display a company's capacity for repaying short-term debts, capital structure, effectiveness, and scale of operations—were chosen as the independent variable. According to the analysis done with panel regression, the operating profit ratio, asset size, net working capital ratio, asset turnover, inventory turnover, and receivables turnover all have a positive impact on the firm's profitability, while the financial leverage ratio, debt equity ratio, and current ratio have a negative impact.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Profitability, Panel Regression Analysis, BIST Textile and Leather Index, ROA, Determinants of Profitability

Tam Metin 197

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.