Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 458-474

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1287


E-FİNANSTA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN AĞIRLIKLANDIRILMASINA İLİŞKİN NİCELİKSEL BİR ANALİZ: ESKİŞEHİR’DE BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

CUMHUR ŞAHİN, ÇAĞLAR KARAMAŞA

Özellikle 1980’li yılların sonlarıyla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerindeki olağanüstü gelişmeler birçok alanda olduğu gibi finansal piyasalarda da yeni ürün ve hizmetlerin doğmasına neden olmuştur. 1990’lı yılların ortalarından itibaren internetin hızla yaygınlaşması sayesinde elektronik finans (e-finans) finansal piyasalardaki yeni uygulama ve hizmetlerden biri olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Bankacılık sektörünün öncülük ettiği şirketler e-finans alanında yatırımlar yapmakta ve potansiyel müşteri bulma ve mevcut müşteriyi elde tutmada elektronik dağıtım kanallarını faal bir biçimde kullanmaktadır. Başta ticari bankacılık ve bağlı hizmetler,  aracılık,  fon yönetimi, mortgage  ve  sigortacılık  gibi segmentlerde  e-finans önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu çalışmanın amacı belirsizlik ortamında e-finans için kritik başarı faktörlerinin Eskişehir’de oturan ve 100.000 $ üzerinde portföy büyüklüğüne sahip bireyler için ağırlıklandırılmasıdır. Bu amaçla e-finans alanında 43 karar vericinin görüşleri dikkate alınmış ve sezgisel bulanık küme tabanlı DEMATEL yönteminden yararlanılmıştır. Sonuçta e-finans için hız en çok etkileyen, güvenilirlik ise en çok etkilenen kritik başarı faktörü olarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finansal uygulamalar ve hizmetler, e-finans, internet bankacılığı, sezgisel bulanık kümeler, DEMATEL

QUANTİTATİVE ANALYSİS İN PRİORİTİZİNG CRİTİCAL SUCCESS FACTORS FOR E-FİNANCE: A CASE STUDY İN ESKİŞEHİR

Extraordinary developments in information and communication technologies especially in the late 1980s gave rise to the emergence of new products and services also in financial markets as they did in several other areas. Along with the proliferation of internet as of the mid-1990s, electronic finance (e-finance) began to come to the forefront as one of the new practices and services in financial markets. Corporations under the leadership of banking sector make investments in the field of e-finance and use electronic distribution channels extensively for finding potential customers and keeping existing customers. E-finance had important progress in certain segments of finance such as commercial banking and related services, brokerage, fund management, mortgage and insurance. The aim of this study is to prioritize the e-finance related critical success factors for individuals accommodating in Eskişehir and having the portfolio size of more than 100.000 $ under uncertain environment.  For this purpose the views of 43 decision makers in the field of e-finance are taken into the consideration. Intuitionistic fuzzy DEMATEL method has been used for this study. As a result while speed was found as the most essential cause criteria by having greater level of impact on the whole system, reliability was obtained as the most considerable effect criteria by easily affected by other criteria in terms of e-finance.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial practices and services, e-finance, internet banking, Intuitionistic fuzzy sets, DEMATEL

Tam Metin 182

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.