Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 388-401

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1269


PARTİ VE CEMİYET ARASINDA: PARTİ TİPOLOJİSİ VE KADIN POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İTTİHAT TERAKKİ

YUSUF ÇİFCİ

İttihat Terakki örgütü, Türk siyasi hayatında çok önemli bir yer tutmaktadır. Hem ilk siyasi parti olmasından hem de mutlak monarşi karşısında kazanılan bir zafere imza atmasından dolayı İttihat Terakki’nin bu önemli yeri işgal ettiği söylenebilir. İttihat Terakki Cemiyeti askeri ve askeri tıbbiye mensubu bir grup öğrenci tarafından kurulmuştur. Önceleri gizli bir teşkilat gibi çalışan İttihat Terakki sonraları toplumsal alana yayılmış ve son olarak da siyasal bir partiye doğru ilerlemiştir. İttihat Terakki her ne kadar tarihsel süreç içerisinde olumsuz eleştirilere tabi tutulsa da hem geç dönem Osmanlı ve hem de erken dönem Cumhuriyet Dönemi’nde kayda değer etkiler bırakmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada bir siyasal parti olarak İttihat Terakki’nin tarihsel-sosyolojik arka planı, düşünsel temelleri, siyasi parti tipolojisindeki yeri ve kadın politikaları mercek altına alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cemiyet, Parti, Kadın Politikaları, İttihat Terakki

BETWEEN PARTY AND COMMİTTEE: PARTY OF UNİON AND PROGRESS AS PART OF PARTY TYPOLOGY AND WOMEN’S POLİCİES

Party of Union and Progress takes an essential place in Turkish political life. Since both it was the first political party and won a victory over the absolute monarchy, this essential place of the Party of Union and Progress can be proved. The Party of Union and Progress was established by a group of students who were military and military medicine men. Union and Progress that worked like secret service, in the beginning, spread into the social sphere afterward and moved towards to being a political party. Much as the Committee of Union and Progress has been negatively criticized within the historical process, it left significant effects in both the late-term Ottoman and early period of Republic. In this regard, this study endeavored to scrutinize historical-sociological background, intellectual foundations, the position of political party typology and women’s policies of Union and Progress.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Committee, Party, Women's Policies, Union and Progress

Tam Metin 131

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.