Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 867-879

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1318


KAMU YÖNETİMİNDE BİR PRATİĞİ ANLAMLANDIRMA: YÖNETSEL PROKSEMİ

SERDAR VURAL UYGUN

Yönetim faaliyetinin en önemli unsurlarından birisi olan astlar ile iletişim, yönetsel performansını ve etkinliğini yüksek tutmak isteyen göstermek isteyen yöneticiler için üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Yönetici, kendisi ile astları arasında sorunsuz işleyen bir iletişim oluşturmak ve sürdürmez ise büyük yönetsel sorunlar yaşayabilir.

Özellikle kamu kurumları söz konusu olduğunda, yöneticilerin iletişime yönelik davranışlarını şekillendiren; yöneticinin benimsediği yönetim anlayışı, karakteri ve tecrübesi; kurumda sunulan hizmet, astların niteliği ve sayısı, kurum kültürü, informel gruplar, siyasi etkiler gibi farklı birçok etken söz konusudur. Bu etkenler, iletişimin yanı sıra tüm diğer yönetsel uygulamalar bakımından astları ile olan görevsel ilişkisini kişi özelinde şekillendirmekte ve astlarını, kendi isteği veya durum gereği olarak kendisine göre farklı kavramsal “yönetsel mesafelerde” konumlandırmaktadır. Yönetici bu sayede kişisel olarak güvende olma, yönetimini rahat sürdürme ve “duruma ve kişiye özel” davranabilmektedir.

Kavram geliştirme amaçlı hazırlanan bu çalışma, söz konusu yönetsel mesafelerin niteliğini ve nedenselliğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu amaçla, alan literatüründeki konu ile ilgili kavramsal boşluğu gidermeye yönelik bir gayret olarak “yönetsel proksemi” kavramı geliştirilmiştir. Fiziksel yakınlık durumu ile iletişimin karakteri arasında bir ilişki olduğunu ileri süren Proksemik Alan Teorisi’nden esinlenerek geliştirilen bu kavramın, Lider-Üye Etkileşim Teorisi’ni farklı bir bakış açısıyla yorumlamaya aracılık etmesi ümit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu Personel Yönetimi, Lider-Üye Etkileşim Teorisi, Proksemik Alan Teorisi

MAKING SENSE OF A PRACTICE IN PUBLIC ADMINISTRATION: MANAGERIAL PROXEMIA

Communication with subordinates as one of the most important elements of the activity of administration is a topic which has to be put emphasis from the perspective of the administrators who want to keep the administrative performance and activity high and to show it as such. The administrator may encounter major administrative issues if he does not establish and sustain a communication between himself and his subordinates, which operates smoothly.   

Particularly from the perspective of the public institutions, there are many different factors such as the administration mentality, character and experience being adopted by the administrator; the service being provided at the institution, the quality and number of the subordinates, the corporate culture, the informal groups and the political impacts, which are shaping the behaviors of the administrators regarding communication. The said factors are shaping the task-based relationship with  the part of the subordinates in terms of other administrative practices let alone communication as specific to an individual and are positioning his subordinates in different conceptual “administrative distances” as based on his own will or as a necessity of the case after which the administrator can be safe personally, can sustain administration with ease and can take action “as depending on the case and as specific to an individual.”

This study which was prepared with the purpose of concept development tries to reveal the quality and casuality of the given administrative distances. For this purpose, the concept of “administrative proxemics” was developed as an effort to eliminate the conceptual gap relating to the topic in the field literature. It is expected that this concept, which was developed by being inspired from the Proxemics Field Theory, which asserts that there is a relationship between the state of physical intimacy and the character of communication, will mediate the interpretation of the Leader-Member Interaction Theory from another perspective.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Personnel Management, Leader-Member Interaction Theory, Proxemic Space Theory,

Tam Metin 219

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.