Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 470-494

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1517


İNOVASYON SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN KONUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

UMUT ÇAKMAK, ASLIHAN TANRIVERDİ

Çalışmanın amacı, Endüstri 4.0 stratejisinin en önemli bileşeni olan inovasyon sürecinde Türkiye ekonomisinin geldiği noktanın analiz edilmesidir. Bu amaçla, uluslararası literatürde yer alan inovasyon göstergeleri kullanılarak, seçilmiş ülke örnekleriyle Türkiye’nin bir karşılaştırması yapılmıştır. Temel inovasyon göstergeleri ise şunlardır: İnovasyon Endeksi, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları, Bilgi Teknolojileri İhracatı, İleri Teknoloji İhracatı ve Yerleşiklerin Patent Başvuru Sayısı. Karşılaştırmadan çıkan en önemli sonuç ise, patent başvuru sayısındaki artış hariç, diğer inovasyon göstergelerinde Türkiye’nin çok gerilerde kaldığıdır. Özellikle, bilgi teknolojileri ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı ve imalat sanayisi ihracatı içindeki ileri teknoloji ürünlerinin payı Türkiye’de çok düşük seviyelerdedir. Böyle bir sonuç ise, Türkiye’nin ihraç mallarının teknolojiden ve bir anlamda da katma değerden yoksun olduğunu ifade eder. Türkiye’nin Endüstri 4.0 stratejisine yakınlaşabilmesi için inovasyona; inovasyon için de Ar-Ge yatırımlarına ağırlık vermesi rasyonel bir yaklaşım olacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İnovasyon, İnovasyon Endeksi, Ar-Ge, Küresel Rekabetçilik Raporu

AN EVALUATION OF TURKEY'S POSITION IN THE INNOVATION PROCESS

The aim of the study is to analyze the point reached by the Turkish economy in the innovation process, which is the most important component of the Industry 4.0 strategy. For this purpose, Turkey was compared with selected country examples using innovation indicators in the international economic literature. The main indicators of innovation are; Innovation Index, Research and Development (R&D) Expenditures, Information Technology Exports, High Technology Exports and Patent Applications by Residents. The most important result from the comparison is that Turkey is far behind in other innovation indicators, except for the patent application of residents. In particular, information technology exports, percent of total goods exports and high tech exports, percent of manufactured exports have very low value in Turkey. This result implies that Turkey's export goods have low technology and added value. It will be a rational approach for Turkey to focus on innovation in order to get closer to the Industry 4.0 strategy and to focus on R&D investments for innovation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Innovation, Innovation Index, R&D, The Global Competitiveness Report

Tam Metin 194

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.