Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 710-724

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1322


VOLKAN TOPOĞRAFYASI KONULARININ ÖĞRETİMİNDE GEZİ-GÖZLEM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

NEŞE DUMAN

Bu araştırmanın amacı, gezi-gözlem yönteminin, volkan topoğrafyası konularının öğretiminde, öğrencilerin başarı düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma deneysel desen modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak başarı testi uygulanmıştır. Geliştirilen ölçme aracı bir devlet Üniversitesinin Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı 2.sınıf öğrencilerine (44 kişi) uygulanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde;  çift yönlü varyans analizi (repeated measures) yapılmış; frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun deney öncesi ve deney sonrası öntest ve sontest toplam volkan topoğrafyası konusu testi başarı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrencilerin volkan topoğrafyası konusu başarıları ile ilgili olarak, öntest – sontest ortalama başarı puanları arasında anlamlı bir fark oluşmuştur. İki ayrı öğretim modelinin uygulandığı deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, volkan topoğrafyası testine ait başarı puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdiği, yani farklı işlem gruplarında (deney ve kontrol grubu) olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin volkan topoğrafyası testi başarı düzeyleri üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olduğu bulunmuştur.  Araştırma sonuçları volkan topoğrafyası konularının öğretiminde gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin akademik başarılarını artırmada daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle volkan topoğrafyası konuları işlenirken arazide uygulamalı çalışmalara yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Coğrafya öğretimi, volkan topoğrafyası, gezi-gözlem

THE EFFECT OF FIELDTRIP METHOD ON ACADEMIC ACHIEMENT IN TEACHING THE SUBJECTS OF VOLCANO TOPOGRAPHY

Abstract

The purpose of this study is to identify the effects of the fieldtrip method on the success of the students studying the volcanic topography theme.This research has been conducted with the experimental design model. Achievement test is the means used in data collection in this study. The measurement tool that was developed have been applied to second year students (44 students) studying at State University Faculty of Education Department of Geography Education. In order to solve the subproblems of the research, two-way analysis of variance (repeated measures) have been done; the values of frequency, percentage and mean have been used. A meaningful difference obtains between the pretest and posttest cumulative achievement scores before and after the experiment in the experiment group and the control group in the “volcanic topography” theme. There exists a meaningful difference between the pretest and posttest average achievement scores with respect to the success level of the students in the “volcanic topography” theme. The students in the control group and the experiment group were taught through the use of two different teaching models and their achievement scores belonging to the “volcanic topography” test have displayed a meaningful difference. That is, in different function groups (experiment and control groups), the common effects of the factors of repeated measures in the “volcanic topography” theme test’s achievement levels are meaningful. The results of the research showed that fieldtrip method is more effective in increasing students' academic success in teaching volcano topography. For this reason, it is recommended to include applied works in the field while the volcano topography topics are covered.

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Teaching Geography, volcanic topography,f method

Tam Metin 259

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.