Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 249-271

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1519


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

MELİKE ERDOĞAN

Bu çalışmanın amacı; ortaokul 7. ve 8.sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını farklı değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırma Çanakkale merkezde yer alan beş ilköğretim okulunda basit tesadüfi örnekleme ile seçilen eğitim gören 527 öğrenci ile online olarak gerçekleştirilmiştir.  Çevresel tutum ölçeğinin kaç boyutta toplandığı belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda üç boyut belirlenmiştir. Bu boyutlar literatür incelemesi sonucunda çevresel duyarsızlık, çevresel duygu ve çevresel davranış olarak isimlendirilmiştir. Elde edilen veriler SmartPLS hazır yazılımı ile analiz edilmiştir.  Yapılan analiz sonucunda çevresel duyarsızlık ile çevresel duygu arasında,  çevresel duyarsızlıkla çevresel davranış arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Çevresel duygu ile çevresel davranış arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çevresel duyarsızlığın çevresel duygu üzerinden çevresel davranış üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin çevresel duyarsızlığının kız öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ortaokul, çevre, çevresel tutum, çevre eğitimi, duyarsızlık.

A RESEARCH ON DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD ENVIRONMENT: THE CASE OF ÇANAKKALE

The purpose of this study is to determine the environmental attitudes of secondary school 7th and 8th grade students in terms of different variables. The research was conducted online survey with 527 students who were selected by simple random sampling. Three dimensions were determined as a result of the factor analysis. Three dimensions was defined environmental insensitivity environmental emotion and environmental behavior. The data obtained were analyzed with the ready-made software named SmartPLS. As a result of the analysis, a negative correlation was found between environmental insensitivity and environmental emotion, as well as between environmental insensitivity and environmental behavior. It has been concluded that there is a positive correlation between environmental emotion and environmental behavior. It was determined that environmental insensitivity affects environmental behavior through environmental emotion. It was determined that male students’ environmental insensitivity is higher than those of female students.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Secondary school, environment, environmental attitude, environment education, insensitivity.

Tam Metin 185

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.