Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 21-40

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1078


1673-1850 TARİHLERİ ARASINDA NARH KAYITLARINA GÖRE KASTAMONU’DA UN VE UNLU MAMUL FİYATLARI

MURAT FİDAN

Sosyo-kültürel ve hukukî açıdan önemli bilgi ve veriler içeren Osmanlı mahkeme kayıtları, geçmişin birikimini günümüze yansıtan kıymetli yazılı kaynaklardandır. Belli bölgelerde yer alan hukukî, idarî ve iktisadî yaşantıya ait bu kayıt defterleri yerel farklılıkları ortaya koymasının yanı sıra tüm bölgelere ait kayıtların gözlenmesi ile birlikte ülke geneline ait tespitlerin de oluşmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada benzer kayıtlar ışığında Kastamonu Vilayetindeki ekonomik faaliyetlerin seyri incelenmiştir.  1673 / 1850 tarihleri arasında Kastamonu’da devletin resmi olarak belirlemiş olduğu unlu mamullere ait narh seviyeleri, Kastamonu Şer‘iyye Sicillerinde yer alan verilere göre tespit edilmiştir.

Emtia fiyatlarını belirlemeye yönelik belirlenen narh, resmi belge niteliği taşıdığı için kayıt atına alınmıştır. Bu kayıtlar, Kastamonu Vilayetinde emtia fiyatlarının belirlenmesi açısından önemlidir. Çünkü bu fiyatlara bakarak Osmanlı’da 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkan siyasî, askerî ve sosyal gelişmelerdeki istikrasızlıkların yansımalarını görmemiz mümkün olabilmektedir. Osmanlı Devletindeki bu gelişmeler, paranın değerinin düşmesine, buna karşılık fiyatların yükselmesine, kısacası enflasyona yol açmıştır. Kuşkusuz bu durumdan Kastamonu Vilayeti de etkilenmiştir. Kastamonu Vilayetinde belirtilen tarihler arasında ifade edilen istikrasızlığın unlu mamul fiyatlarına yansıması, bu çalışma neticesinde ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kastamonu, Ekonomi, Osmanlı Devleti, Narh, Emtia

FLOUR AND BAKERY PRİCES İN KASTAMONU ACCORDİNG TO NARH RECORDS BETWEEN 1673-1850

Ottoman court records, which contain important information and data in socio-cultural and legal terms, are precious written sources reflecting the accumulation of the past day by day. These registry books belonging to legal, administrative and economic life in certain areas not only reveal the local differences but also the records belonging to all regions are observed and the determinations related to the whole country are formed. In this study, the course of economic activities in Kastamonu province was examined in light of similar records. Between the dates of 1673/1850, the official levels of the bakery products which the state has officially determined in Kastamonu have been determined according to the instructions given in the Kastamonu Sher 'Registers.

Determined to determine commodity prices, the narh was taken to the registry for carrying the official document qualification. These records are important in determining the commodity prices in Kastamonu Province. Because, by looking at these prices, it is possible that we can not see the reflection of the instabilities in political, military and social developments in the Ottoman Empire in the 17th and 18th centuries. These developments in the Ottoman State led to the fall of the value of money, the increase in prices, in short, inflation. Undoubtedly, Kastamonu Province was also affected by this situation. The result of the instability expressed in the Kastamonu Province during the dates mentioned above is reflected in the results of this study.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kastamonu, Ekonomi, Osmanlı Devleti, Narh, Emtia

Tam Metin 119

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.