Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1441-1455

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1850


TELEVİZYON DİZİLERİNDE İZLEYİCİLERE SUNULAN GASTRONOMİK ÖĞELERİN BELİRLENMESİ: GÖNÜL DAĞI DİZİSİ ÖRNEĞİ

HAKKI ÇILGINOĞLU

Bireyler, izledikleri dizi ya da filmlerdeki sahnelerden etkilenerek harekete geçebilmektedir. İzledikleri dizi ya da filmdeki duygunun aynısını, gösterilen destinasyonda deneyimleme isteği, bireylerin seyahat planlarını etkilemektedir. Bu kapsamda bir dizide gösterilen yiyecek-içeceklerin, destinasyon imajı oluşturma/geliştirme etkisi oldukça büyüktür. Çünkü dizi ya da filmlerde gösterilen yiyecek-içecekler, o destinasyonunu kültürünü yansıtmakta ve izleyiciler de bu farklı kültürü benimsemektedir. Zaman içerisinde potansiyel turistler, bu farklı kültürü o destinasyonda deneyimlemek istemekte ve seyahat planlamalarını da buna göre düzenlemektedir. Bu bölgeyi ziyaret eden turistler beraberinde başta ekonomik olmak üzere birçok fayda getirmektedir. Özetle, bir televizyon dizisinde gösterilen gastronomik ürünlerin hem ülke hem de bölge turizmine birçok yönden katkısı bulunmaktadır.  Bu doğrultuda hazırlanan bu çalışmada, TRT 1 kanalında yayınlanan ve yayınlandığı günden itibaren yüksek reyting oranlarına sahip Gönül Dağı isimli televizyon dizisinde izleyicilere sunulan gastronomik ürünlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, dizinin bazı bölümleri incelenmiş ve dizideki gastronomik öğelerin, çay, Türk Kahvesi, peynir, zeytin, reçel, pilav gibi temel ürünler olduğu, bu öğelerin genel olarak aynı ürünlerden oluştuğu, çeşitliliğin çok fazla olmadığı, yöresel ürünlere pek yer verilmediği, ürünlerin hazırlanış süreçlerine dair bilgilendirme yapılmadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ilgili kişilere bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Televizyon Dizisi, Gastronomi, Gastronomik Ürünler, Gönül Dağı, Gastronomi Turizmi.

DETERMİNATİON OF GASTRONOMİC ITEMS PRESENTED TO THE AUDİENCE İN TELEVİSİON SERİES: THE CASE OF GÖNÜL DAĞI SERİES

Individuals can take action by being affected by the scenes in the TV series or movies they watch. The desire to experience the same feeling as in the TV series or movie they watch in the destination shown affects the travel plans of individuals. In this context, the food and beverages shown in a series have a great effect on creating/developing a destination image. Because the food and beverages shown in TV series or movies reflect the culture of that destination and the audience adopts this different culture. Over time, potential tourists want to experience this different culture in that destination and organize their travel plans accordingly. Tourists visiting this region bring many benefits, especially economic ones. In summary, gastronomic products shown in a television series contribute to both country and regional tourism in many ways. In this study, which was prepared in this direction, it was aimed to determine the gastronomic products offered to the audience in the television series Gönül Mountain, which was broadcast on TRT 1 and had high ratings since the day it was broadcast. For this purpose, some parts of the series were examined and the gastronomic items in the series are basic products such as tea, Turkish coffee, cheese, olives, jam, rice, these items generally consist of the same products, there is not much variety, and local products are not included, Information on the preparation processes of the products was not provided and the results were obtained. According to the results obtained, some suggestions were made to the relevant people.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Television Series, Gastronomy, Gastronomic Items, Gonul Dagi, Gastronomy Tourism.

Tam Metin 242

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.