Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 463-477

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1105


PAZARLAMA 4.0: NESNELERİN İNTERNETİ

GİZEM BÜYÜKKALAYCI, HAZEL MİHRİBAN KARACA

Son zamanlarda gerçekleşen endüstri alanındaki gelişmeler, dünya üzerinde etkisi olduğu gibi pazarlama sektöründe de etkisini göstermektedir.  Günümüzde müşteriler ürünlerden temel ihtiyaçlarını karşılamanın, arzularını tatmin etmenin, üründen fayda sağlamanın yanında ürünün bir parçası olmak, ürüne katkıda bulunabilmek ve ürün ile etkileşim içerisinde olmak istemektedir. Bilgi teknolojileri aracılığıyla olumlu veya olumsuz deneyimlerini paylaşarak ürünün vaat ettiklerini yerine getirip getirmediğini belirtmektedirler. Marka-tüketici ilişkilerini geliştirme ve pazarlama stratejilerini tasarlamak için yeni bir akım olan Pazarlama 4.0. dijital dönüşümle ekonomik faaliyetleri değiştiren yeni bir nesildir. Bu sistem, ihtiyaç duyulan piyasayı yerine getirmek ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için marka kimliği, marka imajı, marka bütünlüğü ve marka etkileşiminden oluşmaktadır.

Pazarlama faaliyetlerinin teknolojideki değişimlere paralel olarak, tüketicileri tatmin etmeye yönelik yeni uygulamalarla Pazarlama 4.0’a dönüştüğü görülmektedir. Pazarlama artık internet müşterileri etrafında dolaşmakla birlikte ürünlerle etkileşimlerini de güçlendirmektedir. Firmalar, kullanıcılardan gelen geri dönüşleri dikkate almakta  ve onları tatmin etmek için daha fazla çaba sarf etmektedir.  Bu çalışmada amaç, Pazarlama 4.0 ve Nesnelerin İnterneti kavramlarını açıklayarak aralarındaki ilişki ile ilgili mevcut literatür incelenmiş olup, konuya yönelik  kavramsal çerçeve ve temel bilgi birikiminin oluşturulup literatüre katkı sağlanmasıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pazarlama Evreleri, Pazarlama 4.0, Dijital Pazarlama, Müşteri Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti

MARKETİNG 4.0: INTERNET OF THİNGS

Recent developments in the industry have an impact on the world as well as in the marketing sector. Nowadays, customers want to satisfy their basic needs, satisfy their desires, benefit from the product, be a part of the product, contribute to the product and interact with the product.. They share their positive or negative experiences through information technologies and state whether the product fulfills their promises. Marketing 4.0 is a new trend for designing brand-consumer relationships and designing marketing strategies. it is a new generation that changes the economic activities with digital transformation. This system consists of brand identity, brand image, brand integrity and brand interaction to fulfill the market required and to meet customer needs.

In parallel with the changes in technology, it can be seen that marketing activities have turned into Marketing 4.0 with new applications to satisfy consumers. Marketing now circulates around internet customers and reinforces their interaction with products. Firms take account of the feedback from users and make more efforts to satisfy them.  In this study, the aim of this study is to explain the concepts of Marketing 4.0 and Internet of Things by examining the existing literature on the relationship between them, and to create a conceptual framework and basic knowledge accumulation on the subject and contribute to the literature.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Marketing Phases , Marketing 4.0, Digital Marketing, CustomerInteraction, Internet of things

Tam Metin 156

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.