Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 111-133

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1211


SİGORTACILIK SEKTÖRÜ İLE İNSANİ KALKINMA ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: 1985-2017

HAYRETTİN TÜLEYKAN, YELİZ DEMİRCİ

Sigorta sektörü Türkiye’ de hizmet sektörünün en önemli branşlarından birisi olup ürettiği prim ve poliçe sayısı bakımından ve istihdam açısından gelişmeye açık bir sektör konumundadır. Batılı devletler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de nicelik ve nitelik yönüyle sistemli bir sigortacılık örneğine gecikmeli olarak geçildiği söylenebilir. Ancak bugün gelinen noktada ve sektörün her geçen gün büyümesi ümit vericidir. Sigorta, kişilerin mal ve can güvenliğinin sağlanmasında riskleri en aza indiren ve kişilerin refahını koruyan bir disiplin olduğu için kalkınma ile ilişkilendirilebilecek bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’de sigortacılık sektöründeki gelişmişliğin insani gelişme endeksi ile ilişkisi analiz edilmiş ve insani gelişme endeksi ile sigortacılık sektörü arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Sigortacılık sektöründeki toplam prim üretimi ve insani gelişme endeksi arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Türkiye’nin 1985-2017 dönemine ait sigortacılık, kalkınma ve büyümeye ilişkin verileri kullanılmış ve elde edilen sonuçlar sigortacılık sektörü ile insani gelişme endeksi arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sigortacılık, Ekonomik Kalkınma, İnsani Gelişme Endeksi

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INSURANCE SECTOR AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX: 1985-2017

Insurance sector in Turkey is one of the most important branches of the service sector in terms of premiums and number of policies that generate employment and development in terms of location is an open industry. Compared with Western states, the quantity and quality reputation in Turkey, said that the delayed transition to a system such as insurance. As insurance is a discipline that minimizes risks and protects the welfare of people in ensuring the safety of people's property and life, it has a structure that can be associated with development. In this study, Turkey's development in the insurance sector have been analyzed the relationship between human development index and the causal relationship between human development index and insurance sectors were investigated. To determine the relationship between the total premium production and human development index in the insurance sector insurance of the 1985-2017 period, Turkey, the result data are used and obtained for development and growth, has shown that a one-way causal relationship between insurance sector with the human development index.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Insurance, Economic Development, Human Development Index

Tam Metin 202

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.