Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2664-2683

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1494


TÜRKİYE’DE HAYVANCILIĞA VERİLEN HASTALIKTAN ARİ İŞLETME DESTEKLEMESİNİN İNCELENMESİ

TİJEN ÖZÜDOĞRU, UMUT GUL, OSMAN ORKAN ÖZER, MİNE HASDEMİR, ZEHRA ÇİÇEKGİL, GONCA GÜL YAVUZ, BURAK UZUN

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de hastalıktan ari işletmelerin sosyo-ekonomik ve yapısal özelliklerinin belirlenmesi, hastalıktan ari işletme desteklerini inceleyerek, hastalıktan ari işletmelerin sorunlarının belirlenmesidir. Araştırmanın verileri, Türkiye’deki hastalıktan ari işletmelerin %85’inin bulunduğu (Kırklareli, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Gaziantep, Balıkesir) illerde, 131 adet hastalıktan ari işletme sahibi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hastalıktan ari işletmelerde, destek kullanımından sonra çevre temizliği anlayışı ve ilaçların bilinçli kullanımının, kurum/kuruluşlarla iletişim ve aşı ve ilaç kayıtlarının büyük ölçüde arttığı belirlenmiştir. Ayrıca hayvan hastalıklarının klinik kontrolü orta düzeyde artmış ve hayvan barınma koşulları orta düzeyde iyileştirilmiştir. Hastalıktan ari işletmelerde; hastalıktan ari işletme desteğinin yetersiz olduğu ve destek artarsa sertifikanın cazibeli hale geleceği, ari işletmelerde çiğ süt primi, süt ve hayvan satış fiyatının diğer işletmelere göre daha fazla olması gerektiği, hastalıktan ari işletmelerin pazarlama ile ilgili avantajlı konuma geçirilmesi ve teşvik ve desteklerle ari işletmeler açısından bir farklılık yaratılması gerektiği işletmecilerin büyük ölçüde önemli gördükleri sorunlar ve çözüm önerileri arasındadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): hastalıktan ari işletme, hastalıktan ari işletme destekleri, süt sığırcılığı, hayvancılık destekleri

AN INVESTIGATION OF NON- DISEASE ANIMAL FARM SUBSIDIES IN TURKEY

The aim of this study is; In Turkey animal disease-free farms to determine the socio-economic and structural properties is to determine the problem by examining the animal disease farm supports. The data of the study, 85% of the city (Kirklareli, Denizli, Aydin, Izmir, Manisa, Gaziantep, Balikesir) where the company is located in Turkey animal disease-free farms, with the business owner 131 animal disease-free farms are obtained by applying the face to face questionnaire. According to the results of the research, the communication with the institutions/organizations is increased with the understanding of environmental cleanliness and the conscious use of drugs in animal disease-free farms after the use of support. In addition, it is been determined that there is a significant increase in keeping vaccine and drug records. Clinical control of animal diseases is increased moderately, and animal housing conditions are improved moderately in farms. In the farms examined; It is determined that the animal disease-free farm support is insufficient and if the support increases, the certificate will become attractive. The need for raw milk support, milk and animal sales price to be higher in farms without animal disease than other farms emphasized by the producers. With the advantageous position of animal disease-free farms in marketing, it is emerged that a difference should be made among other farms.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Animal disease free farms, Animal disease free farms supports, dairy cattle breeding, livestock supports

Tam Metin 50

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.