Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 134-154

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1243


OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNİ MAKROEKONOMİK OLARAK ETKİLEME MEKANİZMALARI VE SEKTÖRE YÖNELİK BİR ANALİZ

ALİ KEMAL BAŞBUĞ, UMUT EVLİMOĞLU

Türkiye otomotiv sektörü, 150’den fazla ülkeye ihracat yapan bir sektör durumundadır. Birçok sektörle ilişki içerisinde bulunan otomotiv sektörü Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Çalışmanın amacı; Türkiye otomotiv sektörünün makroekonomik açıdan ne gibi katkılarının olduğunun ortaya koymak, SWOT analizi ile sektörün güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek ve sektörün Türkiye ekonomisine sağladığı katkıların artması için önerilerde bulunmaktır. Bu bağlamda, otomotiv sektörünün istihdam, büyüme, ödemeler dengesi, ihracat, vergi gelirleri, doğrudan yabancı yatırımlar gibi alanlardaki katkıları ortaya konmuştur. Ayrıca, sektörün güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmeye yönelik bir SWOT analizi yapılmıştır. Sektörün güçlü yanlarının daha çok üretim ile ilgili konularda yoğunlaşırken, zayıf yanlarının ise özellikle ithalat ve talep ile ilgili konularda ortaya çıkabildiği sonucuna ulaşılmıştır. SWOT analizinden çıkan sonuçlara göre 4 farklı strateji kapsamında yapılması gerekenler öneriler şeklinde verilmiştir. Bu stratejiler kapsamında ortaya konan önerilerin uygulamaya geçirilmesi hem sektörün gelişmesi hem de Türkiye ekonomisine olan katkılarının artması açısından büyük öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Otomotiv Sektörü, Makroekonomik Etki, SWOT Analizi

THE INFLUENCE MECHANİSMS OF AUTOMOTİVE SECTOR ON TURKİSH ECONOMY İN MACROECONOMİC MANNER AND A SECTOR ANALYSİS

Turkish automotive industry exports to more than 150 countries and holds great importance for Turkey. The aims of this research are; to reveal the macroeconomic contributions of Turkish automotive industry, to identify strengths and weaknesses of the sector using SWOT analysis and to make suggestions to increase contributions to Turkish economy. In this regard, contributions of the industry in the areas such as employment, growth, balance of payment, exportation, tax revenues, and foreign direct investment are presented. Also, a SWOT analysis has been performed to determine strengths and weaknesses of the sector. It is concluded that strengths of the sector concentrate on manufacture-related topics, whereas weaknesses might appear, especially, on importation and demand-related topics. According to the results of SWOT analysis, suggestions have been made in four different strategies. Implementations of the suggestions developed within the scope of these strategies are of great importance for development and increasing the contribution of the sector to Turkish economy.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Automotive sector, Makroeconomic Effect, SWOT Analysis

Tam Metin 218

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.