Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 928-955

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1330


ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEYİN GÖÇÜ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

CENNET GÜNEŞ, TURHAN ÇETİN

Bu araştırmada ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin beyin göçü kavramına ilişkin algılarını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerden beyin göçü kavramına ilişkin metaforlar geliştirmeleri istenmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemine uygun olarak desenlenmiş ve yürütülmüştür. Sekizinci sınıf öğrencilerinin, sosyal bilgiler 6 ve 7. sınıf öğretim programında yer alan göç kavramı ve bu kavramın alt kavramı olan beyin göçü kavramına yükledikleri anlamları ayrıntılı ve olduğu gibi betimlenmesine çalışılmış olan bu araştırmada veri toplama aracı olarak mecazlar yoluyla veri toplama formu kullanılmıştır. Diğer bir veri toplama aracı ise metafor oluşturulan kavramla ilgili olarak öğrencilerin çizdikleri resim/karikatürlerden oluşan görsel dokümanlardır. Araştırma sonucunda; beyin göçü kavramına ilişkin metaforlar incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kuşlar, hayvanlar ve kalp metaforlarını oluşturdukları görülmektedir. Katılımcılar metafor oluştururken bireylerin iyi bir yaşama sahip olabilme isteklerinden dolayı kök ülkeden ayrılarak başka bir yerleşim yerine yerleşmek isteğine yönelik algıları güçlüdür. Katılımcıların büyük çoğunluğu beyin göçü kavramını insanların iyi bir yaşam kurmak, kendini geliştirmek olarak algıladıkları görülmektedir. Ayrıca katılımcıların oluşturdukları metaforlar incelendiğinde iyi bir eğitim almış, alanında yetkin insanların kaybedilmesinin ülke açısından büyük bir kayıp olduğuna ilişkin algıları yüksektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal bilgiler, göç, beyin göçü, nitel araştırma, metafor

A STUDY OF PERCEPTIONS OF THE 8TH GRADE STUDENTS REGARDING THE BRAIN DRAIN CONCEPTION

This study aims to examine the perceptions of the secondary school eight graders on the brain drain concept. In line with this aim, the students were asked to develop metaphors on the concept of brain drain. Content analysis was used in the analysis and interpretation of the data obtained from the participants. Research was figured and ran according to qualitative research method.The study attempted to provide a detailed description of the meanings assigned by the eighth graders on the migration concept that is included in the social studies curriculum of the 6th and 7th grades and on the brain drain concept, a sub concept of migration. Data collection tool was the data collection form through metaphors. Another data collection tool is the visual documents consisting of the pictures/caricatures drawn by the students in relation to the concept where the metaphor is created. As a result of the study, it was seen upon examining the metaphors on the concept of brain drain that the majority of the participants produced the metaphors of birds, animals and heart. When the participants create a metaphor, they have a strong perception on the desire to leave the country of origin and move to another settlement because of their will to have a better life. It was found that the majority of the participants perceived the concept of brain drain as establishing a good life and improving oneself. In addition, upon examining the metaphors created by the participants, they have a strong perception on the idea that it is a great loss for the country to lose the people who are competent in their field.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social studies, migration, brain drain, qualitative research, metaphor

Tam Metin 252

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.