Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 989-1007

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1353


YABANCILARA KONUT SATIŞI İLE KONUT BALONU İLİŞKİSİNİN GSADF SINAMALARI İLE ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL, ANTALYA İLLERİ ÖRNEĞİ

İLKAY GÜLER, ATİLLA GÖKÇE

Konut fiyatlarının hızlı ve sıra dışı artması, temel değerlerden sapması, konut alıcılarının bu artışın daha fazla olacağı beklentileri vb. gibi ihtimallerin gerçekleşmesi durumunda konut balonu oluşabilir. Türkiye geneli ve İstanbul, Antalya’da, 2016 yılından sonra toplam konut satışı içerisinde yabancılara konut satışının yüzdelik payı ve nominal konut fiyatları sürekli artış göstermektedir. Bu nedenle, Türkiye geneli ve İstanbul, Antalya’da konut balonu olup olmadığı, konut balonu varsa hangi zaman dilimlerinde olduğunu araştırmak önem arz etmekte ve çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  Bu amaçla, İstanbul ve Türkiye genelinde 2010.01-2019.12, Antalya’da 2013.01-2019.12 dönemi aylık konut fiyat endeksi, Tramo/Seats yöntemi ile mevsimsel etkiden arındırılmış, ÜFE ile reelleştirilmiştir. Antalya konut fiyat endeksi bu çalışmaya özgü olarak oluşturulmuş ve literatürde ilk kez kullanılmıştır. Verilerde, balon tespit edilirse başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterme stratejine sahip olan sağ-yönlü ADF testleri metodolojisi, çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, Türkiye genelinde, 2014.11-2016.11 ve 2018.04-2019.01 dönemleri arasında, İstanbul’da 2013.03-2013.12, 2014.04-2016.12 ve 2018.01-2019.08 dönemleri arasında, Antalya’da 2018.08-2018.11 dönemleri arasında rasyonel konut balonu oluşumu gözlenmiştir. Gerçekleşen balonların ortak noktası, yabancıların konut edinmesini kolaylaştıran yasal düzenlemelerin sonrasında 2018 yılında zirve yapmış olmasıdır. Elde edilen bulgular, yabancılara konut satışı ve konut balonu arasında güçlü bir ilişki olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yabancılara Konut Satışı, Konut Balonu, SADF, GSADF

ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN HOUSING SALES TO FOREIGNERS AND THE HOUSING BUBBLE WITH GSADF TESTS: THE CASE OF ISTANBUL, ANTALYA PROVINCES AND THROUGHOUT TURKEY

In case of some possibilities such as the fast and extraordinary increase of housing prices, its deviation from the basic values,the expectations of  house buyers that  this increase will be more  become  a reality,the housing bubble can occur.Throughout Turkey and in Istanbul, Antalya after the year 2016,the percentage  share of  house sales to foreigners in total house sales and nominal house prices have increased continually .Thus,it is essential to search if there exists the housing bubble in Istanbul and Antalya provinces or not throughout Turkey  and if there is the bubble,which period of time it is in have great importance  and constitutes the objective of the study.With this objective, house price index during the period  2010.01-2019.12 in Istanbul and throughout Turkey  and in Antalya during the period of  2013.01-2019.12  have been made free from monthly seasonal effect through Tramo/ Seats method  and have been made real via producer price index. Antalya house price index has been established  pertaining to this study and  it has been  first used  in the literature. If the presence of a bubble is detected in the data,the methodology of right-tailed ADF tests which have the strategy of indicating the start and finish dates constitute the method of the study.As a result of the study,rational housing bubble formation  was observed throughout Turkey between  the periods of  2014.11-2016.11 and 2018.04-2019.01 and in Istanbul between 2013.03-2013.12, 2014.04-2016.12 and 2018.01-2019.08,in Antalya between the periods of 2018.08-2018.11. What observed bubbles have in common is that they hit the peak in the year 2018 following the legal regulations that make it easy for the foreigners to acquire housing.Within the scope of the obtained findings, it has been determined that there is a strong relationship between house sales to foreigners and the housing bubble.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Housing Sales To Foreigners, Housing Bubble, SADF, GSADF

Tam Metin 208

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.