Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2164-2187

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1895


ANTALYA'DA FAALİYET GÖSTEREN HASTANELERİN WEB SİTELERİNİN MEDİKAL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ESRA VONA KURT, NESRİN ŞALVARCI TÜRELİ

Sağlık amaçlı turizm hareketliliği bireylerin tıbbi tedavi ile sağlıklı yaşam ve görünümünü güzelleştirmek amacıyla bulunduğu ülkeden bir başka ülkeye seyahat etmesini içermektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak insanların bilgiye erişiminde önemli bir kaynak haline gelen internet de bu süreci hızlandıran bir unsur haline gelmiştir. İnternet teknolojisiyle kullanıcılar her türlü sağlık bilgisine hızlı, farklı biçimlerde, kolay ve etkileşimli bir şekilde ulaşabilmektedir. Dolayısıyla yeni iletişim teknolojileri, kullanıcıların bilgiye erişim biçimiyle beraber sağlık kuruluşlarının çalışma şeklini de değiştirmiştir. Çalışmanın amacı, tıbbi tedavi sürecini içeren medikal turizm faaliyetlerinde yeni iletişim teknolojilerinin sağlık kuruluşları tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır. Bu çerçevede ülkemizin en önemli turizm kentlerinden biri olan Antalya’da faaliyet gösteren ve Sağlık Bakanlığı tarafından “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi”yle yetkilendirilen kamu ve özel hastanelerin örneklem olarak belirlendiği çalışmada, web siteleri üzerinden bir analiz gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Nicel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmada analiz, teknik özellikler, hastane ve hizmetleri, hastaya sunulan sağlık hizmetleri, online hizmetler ile hastane dışı faaliyetler olmak üzere beş kategoride gerçekleştirilmektedir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre Antalya’da faaliyet gösteren kamu hastanelerinin web sitelerinin teknik özellikler çerçevesinde iyi tasarlandığı, özel hastanelerin ise online hizmetler konusunda daha erişilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Yeni İletişim Teknolojileri, İnternet, Web Sayfaları.

EVALUATION OF THE WEBSITES OF HOSPITALS OPERATING IN ANTALYA IN TERMS OF MEDICAL TOURISM

Health purposes tourism mobility, includes individuals traveling from one country to another in order to improve their health and appearance with medical treatment. Parallel to the developments in communication technologies, the internet, which has become an important source in people's access to information, has also become an element that accelerates this process. Users can access all kinds of health information quickly, in different forms, in an easy and interactive way with internet technology. Therefore, new communication technologies have changed the way users access information and the way health institutions work. The aim of the study is to reveal how new communication technologies are used by health institutions in medical tourism activities. In the study, in which public and private hospitals operating in Antalya, one of the most important tourism cities of Turkey and holding the "International Health Tourism Authorization Certificate", are determined as samples, it is aimed to perform an analysis through the websites of the hospitals. In the study, in which the quantitative research method is adopted, the data are analyzed using the content analysis technique. In the study, the analysis is carried out in five categories: technical features, hospital and its services, health services provided to the patient, online services and out-of-hospital activities. According to the findings obtained as a result of the analysis, it has been concluded that the websites of public hospitals operating in Antalya are well designed within while private hospitals are more accessible in terms of online services.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Health Tourism, Medical Tourism, New Communication Tecnologies, Internet, Web Pages.

Tam Metin 227

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.