Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2501-2518

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1946


ORTAKLARIN KOOPERATİFLERİN ÜRÜN PAZARLAMA SÜRECİNE KATILIMI: IĞDIR İLİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÖRNEĞİ

BAKİYE KILIÇ TOPUZ, SEVDA ÖZALP, MURAT KÜLEKÇİ

Araştırmanın temel amacı Tarım Kredi Kooperatif (TKK) ortaklarının kooperatiflerin ürün pazarlama sürecine katılımını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmanın birincil verileri Iğdır ili TKK ortakları arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 91 çiftçiyle yüz yüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. Ortakların kooperatifleri aracılığıyla ürün pazarlama durumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde ise Binary lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kooperatif ortaklarının %40,7’sinin kooperatiflerin ürün pazarlama sürecine katılırken, %59,3’ünün katılmadığı tespit edilmiştir. Model sonuçları ortakların kooperatifleri aracılığıyla ürün pazarlama durumlarının kooperatiften memnuniyet düzeyinin, eğitim durumlarının ve daha önce kooperatifleriyle olumlu deneyim yaşamış olmalarının istatistiksel olarak pozitif yönde etkilediğini, buna karşın ortakların yaşının istatistiksel olarak negatif yönlü etkilediğini ortaya koymaktadır. Kooperatif ortaklarının TKK aracılığıyla ürün pazarlama durumlarının artırılarak kooperatiflerin piyasadaki güçlerinin artırılabilmesi için ortakların kooperatifin diğer hizmetleriyle memnuniyet düzeylerinin artırılması, daha genç ve lise ve üstü eğitime sahip olan kooperatif ortağı çiftçilerin hedef alınması ve ortakların kooperatifleriyle olumlu deneyim yaşamaları yönünde faaliyetlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kooperatiflere ortaklıkta gençleri teşvik edecek politikalar geliştirilmeli ve kooperatif yönetiminde daha genç ve eğitim seviyesi yüksek çiftçilere ayrıcalık sağlanmalıdır. Bölgede örgütlerin daha etkili olabilmesi için kooperatiflere ortak olan ve olmayan çiftçilere kooperatifleşme ve örgütlenme hakkında sürekli eğitimler verilmesi gerekli görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatif, Tarım Kredi Kooperatifi, Binary logistik regresyon, pazarlama, Iğdır

PARTİCİPATİON OF MEMBERS İN THE PRODUCT MARKETİNG PROCESS OF COOPERATİVES: THE CASE OF AGRİCULTURAL CREDİT COOPERATİVES İN IGDİR PROVİNCE

The main purpose of the research is to determine the factors affecting the product marketing through the cooperatives of members in the Agricultural Credit Cooperative (ACC). The primary data of this study was obtained via the face to face questionnaires from the selected 91 members of the ACC operating in Igdir province using the simple random sampling method. Binary logistic regression analysis was used to determine the factors affecting product marketing status through the members' cooperatives. According to the results, it has been determined that 40,7% of the cooperative members participate in the product marketing process of the cooperatives, while 59,3% do not. Model results show that while satisfaction of members, education level and have a positive experience with cooperatives had statistically positive effects on the product marketing status through the members' cooperatives; age of members had statistically negative effects. In order to increase the power of the cooperatives in the market by increasing the product marketing situation of the cooperative members through ACC, it is necessary to increase the satisfaction levels of the members with other services of the cooperative, to target the younger and the cooperative member farmers who have high school or higher education, and to carry out activities to ensure that the members have a positive experience with their cooperatives. In addition, policies should be developed to encourage youth in membership with cooperatives, and farmers who are younger and more educated should be privileged in cooperative management. In order for the organizations to be more effective in the region, it is considered necessary to provide continuous trainings on cooperatives and organization to the farmers who are or are not members of the cooperatives.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperative, Agricultural credit cooperatives, Binary logistic regression model, marketing, Igdir

Tam Metin 209

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.