Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1594-1614

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1373


ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: YERLİ VE YABANCI FİRMA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ÇOKLU GRUP ANALİZİ

KEMAL KÖKSAL, SUUDAN GÖKÇE GÖK

Çalışmanın amacı örgüt kültürü tipleri olarak klan, adhokrasi, pazar ve hiyerarşi kültürü tiplerinin kabullenici, korunma amaçlı ve koruma amaçlı sessizlik üzerindeki etkisini, uluslararası ve yerli birer firma çalışanları üzerinde karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu maksatla ülke çapında şubeleri bulunan biri yerel biri yabancı sermayeli iki kahve markasının, Ankara ve Antalya şubelerinde çalışan 182 kişiden veri toplanmıştır. Analizler sonucunda örgüt kültürü türlerinden klan kültürü ile kabullenici sessizlik ve korunma amaçlı sessizlik arasında negatif, koruma amaçlı sessizlik arasında ise pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Adhokrasi, pazar ve hiyerarşi kültürü ile kabullenici ve korunma amaçlı sessizlik arasında pozitif, koruma amaçlı sessizlik arasında ise negatif anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Adhokrasi kültürünün korunma amaçlı sessizlik üzerinde ve hiyerarşi kültürünün kabullenici ve koruma amaçlı sessizlik üzerinde anlamlı etkisi tespit edilememiştir. Bunlar dışında kalan kültür tiplerinin sessizlik üzerinde anlamlı etkisi söz konusudur. Örgüt kültürü tiplerine yönelik algılamalar, sessizlik üzerindeki etkisi yerli ve yabancı firma çalışanlarına göre kısmen farklılaşmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çoklu Grup Analizi, Örgüt Kültürü, Örgütsel Sessizlik

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL SILENCE: MULTIPLE GROUP ANALYSIS ON DOMESTIC AND FOREIGN FIRM EMPLOYEES

The aim of the study is to examine the effect of culture types on organizational silence comparatively on the employees of international and local companies. Data were collected from 182 people working in Ankara and Antalya branches of two coffee brands, one with local and one with foreign capital, having branches across the country. The analyzes showed a negative relationship between clan culture and acquiescent and defensive silence, and a positive relationship between prosocial silence. Adhocracy, market and hierarchy culture has a significant and positive relationship with acquiescent and defensive silence, but negative with prosocial silence. Adhocracy culture has no significant effect on defensive silence. Hierarchy culture has no significant impact on acquiescent and prosocial silence. All other culture types have a significant effect on silence types. The effect of organizational culture types on organizational silence differ partially according to domestic and foreign company employees.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Multi Group Analysis, Organizational Culture, Organizational Silence

Tam Metin 645

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.