Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1425-1440

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1795


TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR KANTİL REGRESYON ANALİZİ

VOLKAN HAN, FATİH ADLI

Sağlık harcamaları, çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki son dönemlerde alanyazında odak noktası haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, 1980-2017 yılları arasında Türkiye’de ekonomik büyüme ve çevre kirliliği göstergesi olarak karbon emisyonlarının sağlık harcamaları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışma, sağlık harcamaları, ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi kantil regresyon yöntemi kullanarak incelemektedir. Çalışmanın ampirik sonuçları incelendiğinde, ekonomik büyüme, CO2, yaşlı nüfus ve kentleşme değişkenlerinin sağlık harcamaları üzerindeki etkisini görmemize olanak sağlar. Buna göre, ekonomik büyümenin sağlık harcamalarını arttırdığı ve karbon emisyonlarının sağlık harcamalarını düşük kantillerde arttırdığı ve orta-yüksek kantillerde azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sağlık harcamaları artıran en önemli değişken olarak yaşlı nüfus tespit edilmiş ve yaşlı nüfus arttıkça yapılan sağlık harcamaları miktarının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan kentleşme sağlık harcamalarını artıran bir diğer önemli etken olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın nedensellik sonuçları ise, çevre kirliliğinden sağlık harcamalarına doğru ve sağlık harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedenselliğin varlığını göstermektedir. Ayrıca yaşlı nüfus ve kentleşme ile sağlık harcamaları arasında iki yönlü ilişkinin varlığını göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları, Türkiye için büyüme hipotezinin geçerli olduğunu ve çevresel bozulmanın sağlık harcamalarını kantiller boyunca artırıcı ve azaltıcı etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan ekonomik büyümenin koruma hipoteze uygun olarak ülkede sağlık harcamalarının artmasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çevre Kirliliği, Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Eşzamanlı Kantil regresyon.

THE EFFECTS OF ECONOMİC GROWTH AND ENVİRONMENTAL POLLUTİON ON HEALTH EXPENDİTURES İN TURKEY: A QUANTİLE REGRESSİON ANALYSİS

The relationship between health expenditures, environmental pollution and economic growth has recently become the focus of the literature. The aim of the study is to examine the effect of carbon emissions on health expenditures as an indicator of economic growth and environmental pollution in Turkey between 1980 and 2017. This study examines the relationship between health expenditures, economic growth and environmental pollution using the quantile regression method. When the empirical results of the study are examined, it allows us to see the effects of economic growth, CO2, old population (65+) and urbanization variables on health expenditures. Accordingly, it was concluded that economic growth increased health expenditures and carbon emissions increased health expenditures in low quantiles and decreased in medium-high quantiles. In addition, the old population was determined as the most important variable that increases health expenditures, and it was concluded that the amount of health expenditures increased as the old population increased. On the other hand, urbanization has been identified as another important factor that increases health expenditures. The causality results of the study show the existence of unidirectional causality from environmental pollution to health expenditures and from health expenditures to economic growth. It also shows the existence of a two-way relationship between the old population and urbanization and health expenditures.

The findings of this study have determined that the growth hypothesis is valid for Turkey and that environmental degradation increases and decreases effects on health expenditures across quantiles. On the other hand, it has been concluded that economic growth provides an increase in health expenditures in the country in accordance with the conservation hypothesis.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Environmental Pollution, Health Expenditures, Economic Growth, Simultaneous quantile regression.

Tam Metin 366

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.