Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 341-357

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.820


TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN SERMAYE BİRİKİMİNE ETKİLERİ (ATATÜRK DÖNEMİ 1935-1938)

HASAN MUTLU

Türkiye Cumhuriyetinin Gayri Safi Milli Hasıla bileşenleri incelendiğinde tarımsal üretim özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında çok önemli bir yer tutmuştur. Türkiye Cumhuriyetin kurulduğu dönemde nüfusun yaklaşık %80’i küçük tarımsal üretim çiftlikleri vasıtasıyla geçimlerini sağlamaktaydılar. Çalışmamızda 1935 yılında 2836 sayılı kanunla kurulan Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1935-1938 yılları arasında küçük aile çiftliklerinin  sermaye birikimine etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Çalışmamızın Giriş bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’nda Mithat Paşa’nın kurduğu Memleket Sandıkları ile başlayan tarımsal kredilendirme çalışmalarının ulaştığı nokta ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktığı miras özetlemeye çalışılacaktır. Birinci bölümde 1923-1935 yılları arasında yapılan düzenlemeler ve Zirai Kredi Kooperatifleri ile ilgili kısa bir özet yapılacaktır. Çalışmamızın son bölümde ise Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ile yapılan düzenlemeler anlatılacak, uygulamalar ve sonuçları 1938 yılı itibari ile ulaşılan değerler üzerinden bahsi geçen dönem içerisinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’de sermaye birikimine etkilerine yönelik çıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tarımsal Kredi, Tarım Kredi Kooperatifi, Zirai Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası, Sermaye, Çiftçi, Atatürk Dönemi

THE EFFECTS OF AGRICULTURE CREDIT COOPERATIVES TO CAPITAL ASSOCIATION (ATATURK 'S PERIOD 1935-1938)

When the components of the Gross National Product of the Republic of Turkey are examined, agricultural production has a very important place especially in the first years of the Republic. At the time of the establishment of the Republic of Turkey, approximately 80% of the population were earning their life through small agricultural farms. In our work, the effects of the Agricultural Credit Cooperatives established in 1935 with the Law No. 2836 on the accumulation of capital of small family farms between 1935-1938 will be tried to be revealed.

In the Introduction section of our work, we will try to summarize the point reached by the agricultural credit facility studies that started with the Homeland Funds of Mithat Pasha in the Ottoman Empire and the legacy left to the Republic of Turkey. In the first part, the arrangements made between 1923-1935 and the situation of Agricultural Credit Cooperatives will be briefly expained. In the last part of our work, the regulations made with the Agricultural Credit Cooperatives Law will be explained, applications and results will be tried to make conclusions about the effects of the Agricultural Credit Cooperatives on the capital accumulation in Turkey during the period mentioned above based on the values reached as of 1938.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agricultural Credit, Agriculture Credit Cooperative, Agricultural Credit Cooperative, Ziraat Bank, Capital, Farmer, Atatürk Period.

Tam Metin 817

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.