Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 142-163

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1045


TOPLUMDA POSTA VE TELGRAF TEŞİKİLATI ANONİM ŞİRKETİ’NİN İMAJI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

DİLAVER TENGİLİMOĞLU, NESLİHAN SAYGILI AKKAYA

Bu çalışmanın amacı, toplumda PTT imajının hangi yönde olduğunu belirlemek(iyi-kötü), kurum imajı algısını oluşturan faktörleri belirleyerek toplumun kurum ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmada PTT’nin kurumsal imajının hangi yönde olduğunun belirlenmesinin yanı sıra ankete katılan bireylerin kurumsal imajı oluşturan faktörler ile PTT hizmet değerlendirmesinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Alan araştırması, 2018 yılı kasım ayında Ankara ilinde yapılmıştır. Kolayda örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 450 katılımcı üzerinde yüz yüze, telefonla ve e-mail yoluyla anket uygulanmıştır. Yapılan incelemenin ardından 429 anket analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre toplumda PTT hizmet değerlendirmesinin; mesleğe göre, kurum imajının; yaş ve medeni duruma göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Kurumsal imajı oluşturan faktörleri incelediğimizde ise kalite faktörünün; yaş ve medeni duruma göre, görsel kimlik ve iletişim faktörlerinin; medeni duruma göre, sosyal sorumluluk faktörünün ise medeni durum ve gelir durumuna göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Araştırmada elde edilen bir diğer önemli sonuç ise, kurum imajının toplum tarafından ‘’iyi’’ olarak algılandığının görülmüş olmasıdır. Ayrıca katılımcıların kurumu tercih etme nedenlerinin PTT’nin güvenilir bir kurum olması ile sunduğu ürün ve hizmetin düşük ücretli olması olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İmaj, Kurumsal İmaj, PTT, Kalite, Görsel Kimlik, İletişim , Sosyal Sorumluluk

IMAGE OF POSTAL AND TELEGRAPH SERVICE COMPANY IN THE COMMUNITY: ANKARA PROVINCE CASE

The aim of this study is to determine the direction of PTT image in the target society(goog or bad), and to evaluate the opinions of the society about the corporate by determining the factors that constitute the perception of the corporate image. According to the research results,it has been seen tahat the corporate image of PTT is perceived as ‘’good’’ by the society. The field survey was conducted in Ankara.Province in november,2018.The survey has been applied by face to face, by telephone and e-mail on 450 participants selected using the easy sampling method.429 questionnaires have been analyzed after the survey.This study examined the identification of the corporate identity of the PTT as well as the differences between the corporate image sub-identitics of the respondents and the demographic characteristic of PTT images.According to the research other important results,the image of PTT in society and whether the image of corporate differs through the demographic characteristics have been examined. In addition,it has also been revealed that the reason why the participants prefer the corporate is tahat the PTT is a reliable institution and that the products and services affered by the participants are low wage.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Image, Corporate IImage,PTT,Quality,Visual Idendity, Communication, Corporate Responsability

Tam Metin 176

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.