Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1920-1939

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1899


SEÇİLMİŞ MAKRO-EKONOMİK GÖSTERGELERİN İLK HALKA ARZLARIN SIKLIĞINA ETKİSİ: G-7 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MUSTAFA ÖZYEŞİL, HAVANE TEMBELO

Bu çalışmanın temel amacı, makroekonomik göstergelerin halka arz dalgası üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu çalışmada, belirli bir ülkede makroekonomik göstergeler ile halka arzların sıklığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bağımsız değişken olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), Net Portföy Yatırımları (NPI) ve Net Doğrudan Yabancı Yatırımlar (NFDI) gibi makroekonomik göstergeler kullanılmaktadır. Tüm veriler mümkün olan en geniş tarih aralığı için Dünya Bankası'ndan alınmıştır. G-7'nin halka arz sıklığı ve makroekonomik göstergelerinden oluşan veri seti üzerinden 1999-2020 dönemi için analizler yapılmıştır. Analizde panel veri yöntemi uygulanmaktadır. Yatay kesit bağımlılığı testi sonuçlarına göre modelde yer alan seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle serilerin durağanlığının yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Peseran (2007) birim kök testi uygulanmıştır. Model tahmini için, tüm bağımlı ve bağımsız değişkenlere sabit ve sabit eğilim modelleri uygulanır. Analiz sonuçlarına göre modelde yer alan GSYİH, NPI ve NFDI'nin halka arz sıklığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre şirketlerin halka arz zamanlaması yaparken bu göstergeleri dikkate almadıkları sonucuna varılabilir. Bu çalışmanın kapsamını gelişmiş ve gelişmekte olan farklı ülke gruplarına karşılaştırmalı olarak uygulayarak geliştirmesi, bu alanda çalışan araştırmacılara daha anlamlı ve kapsamlı bulgular elde edebilmeleri için önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İlk Halka Arz, GSYİH, Net Portföy Yatırımları, Net Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Panel Veri

THE EFFECT OF SELECTED MACRO-ECONOMİC INDİCATORS ON THE FREQUENCY OF INİTİAL PUBLİC OFFERİNGS: A RESEARCH ON THE G-7 COUNTRİES

The main objective of this study is to investigate effects of macroeconomic indicators on IPO wave. In this study, the relationship between macroeconomic indicators and frequency of the ini-tial public offerings in a given country are examined. Macroeconomic indicators such as Gross Domestic Product (GDP), Net Portfolio Investments (NPI) and Net Foreign Direct Investment (NFDI) are used as independent variables. All data have been obtained from the World Bank for the widest possible date range. Analyzes are performed for 1999-2020 period based on the data set consisting of the public offerings frequency and macroeconomic indicators of the G-7. Panel data method is applied in the analysis. According to the results of the cross-section dependency test, it has been determined that there is a cross-section dependence between the series in the model. Therefore, the Peseran (2007) unit root test, which takes into account the cross-sectional dependence of the stationarity of the series, is applied. For model estimation, fixed and fixed-trend models are applied to all dependent and independent variables. According to results of the analy-sis, it has been determined that the GDP, NPI and NFDI in the model do not have a statistically significant effect on the public offering frequency. According to the findings obtained from the study, it can be concluded that the companies do not consider these indicators when timing the IPO. Developing the scope of this study by applying it on different developed and developing country groups comparatively is recommended to researchers working in this field in order to obtain more meaningful and comprehensive findings. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Initial Public Offering, GDP, Net Portfolio Investments, Net Foreign Direct Investments, Panel Data

Tam Metin 250

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.