Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1637-1660

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1882


KEMALİZMİN YENİDEN İNŞASINDA YÖN DERGİSİ VE İLHAN SELÇUK

YUSUF ZİYA BÖLÜKBAŞI

Bu çalışmada, altmışlı yıllarda İlhan Selçuk’un Yön dergisinde yayınlanan yazılarında Kemalizmin yeniden nasıl yorumlandığı sorunsalı üzerine odaklanılmaktadır. Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve modern Türk ulusunu inşa eden fikir sisteminin adıdır. Kemalizmin Türk düşünce sistemindeki baskın konumu, onu farklı yorumlar ve anlamlar çerçevesinde değerlendirilmesine yol açmıştır. Özellikle Soğuk Savaşın başlangıcı ve bunun Türk siyasetindeki dönüştürücü rolü, Kemalizmin farklı anlamlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mevcut çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan Yön dergisi, altmışlı yıllarda Kemalizmi yeniden yorumlayan, dönemin önemli entelektüellerini bir araya getiren sol bir dergidir. İçerik analizinin metodolojik çerçeveyi oluşturduğu bu çalışmada İlhan Selçuk’un Yön dergisinin birinci dönemine tekabül eden 1961-1965 yılları arasında yayınladığı yazılar incelenmektedir. Bu yazılarda Kemalizmin yeniden yorumunda şu üç öğe dikkat çekmektedir: ideoloji, kimlik ve yöntem. İdeoloji olarak Kemalizmin, anti-emperyalizm ve anti-kapitalizme içkin sosyalist bir milliyetçilik olarak tanımlandığı görülmektedir. Kimlik olarak ise Atatürkçülüğün karşısında öteki olarak sağ akımlar ve ideolojiler konumlandırılmaktadır. Yöntem ise demokrasi şüpheciliğiyle bezenmiş bir karşı devrim vurgusu ve bunu gerçekleştirecek aktör olan zinde güçlerdir. Sonuç olarak Selçuk literatürde yer alan Kemalizmin sol yorumunu, yazılarındaki ideolojik ve kimliksel yaklaşımla inşa etmekte, yöntemle de ona iktidar olma stratejisi çizmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kemalizm, Yön Dergisi, İlhan Selçuk, Sol, Milliyetçilik.

YÖN JOURNAL AND İLHAN SELÇUK İN THE RECONSTRUCTION OF KEMALISM

This study focuses on the problem of how Kemalism was reinterpreted in İlhan Selçuk's articles published in the journal Yön in the sixties. Kemalism is the name of the system of ideas that founded the Turkish Republic and built the modern Turkish nation. The dominant position of Kemalism in the Turkish thought system has led it to be evaluated within the framework of different interpretations and meanings. Especially the beginning of the Cold War and its transformative role in the Turkish politics have led to the emergence of different meanings of Kemalism. Yön journal, which forms the conceptual framework of the current study, is a leftist journal that reinterpreted Kemalism in the sixties and brought together the important intellectuals of the period. In this study, in which content analysis forms the methodological framework, the articles published by İlhan Selçuk between the years 1961-1965, which corresponds to the first period of the journal Yön, are examined. Three elements stand out in the reinterpretation of Kemalism in these articles: ideology, identity and method. As an ideology, it is seen that Kemalism is defined as a socialist nationalism inherent in anti-imperialism and anti-capitalism. As an identity, right-wing movements and ideologies are positioned as the other against Kemalism. The method, on the other hand, is a counter-revolution emphasis adorned with democracy skepticism and the vigorous forces that are the actor that will realize it. As a result, Selçuk constructs the left interpretation of Kemalism in the literature with the ideological and identity approach in his writings, and draws a strategy of gaining power over it with the method.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kemalism, Yön Journal, İlhan Selçuk, Left, Nationalism.

Tam Metin 139

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.