Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2288-2322

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1439


YEŞİL STRATEJİLER VE UYGULAMA ALANLARINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

TARKAN TUNÇ

Yeşil işletmeler, insana ve doğaya zarar verebilecek faaliyetlerden sakınırlar. Ekonomik önceliklerinin yanı sıra insanı ve çevreyi dikkate alarak toplumsal ve çevresel alanlarda sürdürülebilir değer yaratırlar. Bu çalışmada, sürdürülebilirlik anlayışına sahip işletmelerin yeşil uygulamaları tartışılmaktadır. Ayrıca bu uygulamalardan hareketle yeşil alanı tarif eden temel kodlara ulaşılması ve bu kodlar yardımıyla alanı tarif eden ortak temaların oluşturulması hedeflenmektedir. Durum (örnek olay) çalışması olarak yürütülen bu nitel araştırma kapsamında farklı sektörlerde (otomotiv, kimya, inşaat, hızlı tüketim ve demir-çelik sektörleri) üretim faaliyetleri yürüten altı büyük ölçekli firmanın orta ve üst düzey yöneticileriyle görüşülmüş, dördünde saha gözlemleri yapılmış ve firmalara ait çok sayıda doküman incelenmiştir. Bu kapsamda sahada çok sayıda yeşil iyi uygulama örneği tespit edilmiş, bu örneklerden hareketle birbiriyle ilişkili olan ve yeşil alanı tarif eden temel kodlara ulaşılmış ve bunlar belirli temalar altında toplanmıştır. Böylece yeşil uygulamalar alanının genel bir topoğrafyası çıkartılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilirlik, Yeşil, Yeşil üretim, Yeşil Pazarlama, Nitel araştırma, Durum çalışması

A QUALITATIVE ANALYSIS ON GREEN STRATEGIES AND APPLICATIONS: THE CASE OF TURKEY

Green businesses avoid activities that can harm people and nature. They create sustainable value in social and environmental areas by taking into account human and environment as well as their economic priorities. In this study, green practices of businesses with sustainability understanding are discussed. In addition, based on these applications, it is aimed to reach the basic codes describing the green space and to create common themes that describe the field with the help of these codes. Within the scope of this qualitative research, which is carried out as a case study, medium and senior managers of six large-scale companies carrying out production activities in different sectors (automotive, chemistry, construction, fast consumption and iron-and-steel sectors) were interviewed, observations were made and many documents belonging to companies were examined. In this context, many examples of green good practices have been identified in the field. Based on these examples, basic codes that are related to each other and describe the green area have been reached and these codes have been collected under certain themes. Thus, a general topography of the green applications area has been created.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainability, Green, Green Manufacturing, Green Marketing, Qualitative Research, Case Study

Tam Metin 77

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.