Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 2010-2024

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1256


KOBİ’LERİN KATILIM BANKALARINA BAKIŞI: ISPARTA İLİNDE BİR UYGULAMA

TURAN KOCABIYIK, TÜRKER TEKER

Bu araştırmanın amacı KOBİ’lerin katılım bankalarına bakışını ortaya koymaktır. Araştırma Isparta’da 2019 yılının Mart ve Mayıs ayları arasında, çalışan sayısı 250’nin altında 315 işletme ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında en yüksek puan verilen görüşe göre; KOBİ’ler, katılım bankaları düşük faizli kredi sundukları takdirde bu bankalarla çalışabileceklerini belirtmişlerdir. İkinci sıradaki cevaba göre ise KOBİ’ler cazip kar payı oranları ve ödeme imkânları olduğu takdirde katılım bankaları ile çalışabileceklerini belirtmişlerdir. Üçüncü en yüksek cevaba sahip soruya göre ise KOBİ’ler ticari olarak karlı olduklarını düşündüklerinde katılım bankaları ile çalışabileceklerini belirtmişlerdir. Diğer taraftan KOBİ’lerin, katılım bankalarının iddia edildiği gibi faizsiz işlem yürüttüklerine olan inancı 2,76/5 puan ile en düşük puanı almıştır. İşletmeler, işletme çıkarları söz konusu olduğunda katılım bankası veya geleneksel banka ayrımını çok fazla önemsememektedir. Dini olgulara dayalı tercihler katılım bankaları ile çalışılıp çalışılmayacağı konusunda esas belirleyici faktör olarak görülmemektedir. Analizin diğer aşamasında demografik faktörlere göre KOBİ’lerin katılım bankacılığı ile ilgili görüşlerinde istatistiki olarak anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): KOBİ’lerin Katılım Bankalarına Bakışı, Katılım Bankacılığı, Kruskal-Wallis

SMES' VIEW ON PARTICIPATION BANKS: A RESEARCH IN ISPARTA

The aim of this research is to reveal the SMEs' view of participation banks. The research was carried out in Isparta between March and May 2019, with 315 enterprises under 250 employees. According to the results, the highest scoring evaluation; SMEs have stated that they can work with participation banks if they offer low interest loans. According to the second answer, SMEs stated that they can work with participation banks if they have attractive dividend rates and payment opportunities. According to the third highest answer, SMEs stated that they can work with participation banks when they think they are commercially profitable. The belief that participation banks carry out interest-free transactions as claimed is the lowest score with 2.76 / 5 points. Businesses do not pay much attention to the separation of participation bank or traditional bank when it comes to business interests. Choices based on religious phenomena are not seen as the main determinant of whether or not to work with participation banks. At the other stage of the analysis, it was examined whether there is a statistically significant difference in the opinions of SMEs about participation banking according to demographic factors.

Anahtar Kelimeler (Keywords): SME’s View on Participation Banks, Participation Banking, Kruskal-Wallis

Tam Metin 115

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.