Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 304-328

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1548


YEŞİL PAZARLAMA VE YEŞİL MUHASEBE KONULARININ GÖRSEL HARİTALAMA TEKNİĞİNE GÖRE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

AYBÜKE YALÇIN, SEVGİ SÜMERLİ SARIGÜL

Artan çevresel duyarlılık ve işletmelerin çevresel duyarlılığı dikkate alma gereksinimi yeşil pazarlama ve yeşil muhasebe yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilginin üretilmesinde ve üretilen bilginin alanına yönelik gelişmenin sağlanabilmesinde akademik çalışmalar kritik önem taşımaktadır. Dolayısıyla araştırmanın amacı, literatürde yeşil pazarlama ve yeşil muhasebe alanına yönelik çalışmaların incelenmesidir. Yeşil pazarlama ve yeşil muhasebe alanına yönelik çalışmalar bibliyometrik analiz kullanılarak incelenmiştir. Alanlara yönelik çalışmalar Web of Science veri tabanında yıl sınırlaması olmaksızın taratılarak bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi Web of Science veri tabanından ulaşılan çalışmalardır. İncelenen çalışmalar daha sonra görsel haritalama yöntemi ile görselleştirilmiştir. VOSviewer programı kullanılarak görselleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yeşil Pazarlama, Yeşil Muhasebe, Görsel Haritalama, Bibliyometrik Analiz, VoSviewer, Web of Science

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GREEN MARKETING AND GREEN ACCOUNTING ISSUES ACCORDING TO VISUAL MAPPING TECHNIQUES

Increasing environmental awareness and the need to take into account the environmental sensitivity of businesses has led to the emergence of green marketing and green accounting approaches. Academic studies are of critical importance in the production of knowledge and in achieving development in the field of the produced knowledge. Therefore, the aim of the research is to examine the studies in the literature on green marketing and green accounting. Studies on green marketing and green accounting were examined using bibliometric analysis. Studies related to the fields have been scanned in Web of Science databases without any year limitation. The sample of the study consists of scientific studies accessed from the Web of Science database.  The investigated studies were visualized by the visual mapping method. It has been visualized using the VOSviewer program.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Green Marketing, Green Accounting, Visual Mapping, Bibliometric Analysis, VoSviewer, Web of Science

Tam Metin 182

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.