Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 390-410

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1532


TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİK ALANINDA MUHASEBE VE FİNANS KONUSUNDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE İNCELEME

D. ALİ KIZILYALÇIN

Türkiye’de kooperatifçilik alanında muhasebe ve finansman konularında yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirildiği bu çalışmanın amacı; kooperatifçilik konusunda yapılan lisansüstü tez sayısının belirlenmesi ve tezlerde işlenen temel konuların ne olduğunun ortaya konulmasıdır.

1972-2020 yılları arasında bu konuda yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesinde, içerik analizinden yararlanılmış olup, verilerin toplanmasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden yararlanılmıştır. Belirlenen 494 adet tezin
98 adedi muhasebe ve finansman alanındadır. Bunların 45 adedine tam metin olarak ulaşılabilmiş ve analiz edilmiştir.

Yapılan analize göre, tezler 27 farklı üniversite, 4 enstitü, 7 farklı anabilim dalı ve 7 farklı bilim dalında yapılmıştır. Tezler 7 farklı kooperatif türünde çalışılmış ve büyük çoğunluğunda ampirik yöntem tercih edilmiştir. Muhasebe finansman konusundaki tezlerde konu dağılımı; finans %49, finansal muhasebe %30, denetim %14 ve maliyet-yönetim muhasebesi %7 şeklindedir.     

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatif, Muhasebe, Finansman, Lisansüstü Eğitim, İçerik Analizi

RESEARCH ON PREPARED POSTGRADUATE THESIS ON ACCOUNTING AND FINANCE IN THE COOPERATIVE AREA IN TURKEY

The aim of this study is to evaluate the graduate thesis written in the subject; Determining the number of postgraduate thesis on cooperatives and revealing the main topics covered in the thesis, in the field of accounting and finance cooperatives in Turkey

Content analysis was used in the examination of the postgraduate theses on this subject that have been made between 1972-2020, and the National Thesis Center of the Council of Higher Education was used to collect data. 98 of the 494-thesis determined are in the field of accounting and finance. 45 of them were accessed and analyzed in full text.

According to the analysis, thesis was made in 27 different universities, 4 institutes, 7 different departments and 7 different science branches. Thesis have been studied in 7 different types of cooperatives and empirical method has been preferred in most of them. Subject distribution in thesis on accounting finance; finance 49%, financial accounting 30%, audit 14% and cost-management accounting 7%.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperative, Accounting, Finance, Postgraduate Education, Content Analysis

Tam Metin 161

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.