Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2157-2167

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1423


KÜRESELLEŞME VE BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLEŞİM ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

UĞUR URSAVAŞ

Bu çalışma, Türkiye’de küreselleşme ve beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileşim etkisini incelemektedir. Çalışmada gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) sınır testi yöntemi uygulanmaktadır ve veri seti 1984-2017 dönemini kapsamaktadır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’de küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin beşeri sermaye düzeyine bağlı olduğunu göstermektedir. Beşeri sermaye düzeyi arttıkça küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisi artmaktadır. Yani, küreselleşme ve beşeri sermaye arasında ekonomik büyümeyi artırma açısından güçlü bir tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik Büyüme, Küreselleşme, Beşeri Sermaye, Etkileşim Etkisi.

THE INTERACTION EFFECT OF GLOBALIZATION AND HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY

This study investigates the interaction effect of globalization and human capital on economic growth in Turkey. The autoregressive distributed lag (ARDL) bounds testing approach is applied in the study, and the dataset covers the period 1984-2017. The results show that the impact of globalization on economic growth is conditional on the human capital level in Turkey. The positive effect of globalization on economic growth increases as the level of human capital increases. That is to say, there is a strong complementary relationship between globalization and human capital in terms of enhancing the economic growth in Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Growth, Globalization, Human Capital, Interaction Effect.

Tam Metin 74

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.