Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2519-2538

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1763


ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ

AYŞEGÜL AYHAN, OĞUZ SERDAR KESİCİOĞLU

Bu araştırma, üniversitedeki idari personelin çocuk yetiştirme tutumlarının çeşitli değişkenlere göre nasıl farklılaştığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, çocuk yetiştirme tutumlarını belirlemeye yönelik tarama modelinin kullanıldığı, var olan durumu araştırmayı amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Giresun Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 203 idari personel oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (PARI) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, üniversite personelinin çocuk yetiştirme tutumlarında cinsiyet, yaş, eğitim durumu, kadro unvanı, medeni durum, aile tipi, evde bir yakınının yaşaması ve evlenme şekli değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kadınların “karı-koca geçimsizlik” tutumlarının daha yüksek olduğu; erkeklerin daha çok “aşırı koruyucu” ve “baskı-disiplin” tutumlarını benimsedikleri; genç personelin “ev kadınlığını reddetme”, karı-koca geçimsizlik” ve “baskı–disiplin” tutumlarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca eğitim seviyesi düşük personelin “aşırı koruyucu” ve “baskı-disiplin” tutumlarının daha yüksek olduğu; medeni duruma göre ise bekar personelin “karı-koca geçimsizliği” ve “ev kadınlığını reddetme” tutumlarının evli personellere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çocuk Yetiştirme, Tutum, İdari Personel, Üniversite

EXAMİNİNG THE CHİLD-REARİNG ATTİTUDES OF UNİVERSİTY ADMİNİSTRATİVE STAFF

This research was created to examine how the child-rearing attitudes of the administrative staff at the university differ according to various variables. In the study, a screening model was used to determine child-rearing attitudes. It is a descriptive research aiming to investigate the situation. The sample of the research consists of 203 administrative staff working at Giresun University in the 2020-2021 academic year. Personal Information Form and Family Life and Child Rearing Attitude Scale (PARI) were used to collect data in the study. According to the results of the study, a statistically significant difference was found in the child-rearing attitudes of the university personnel according to some variables. These variables are gender, age, education level, staff title, marital status, family type, living in a relative at home and marriage type. According to the findings obtained from the study, women have higher "husband-wife discord" attitudes compared to men. Men mostly adopt "overprotective" and "pressure-discipline" attitudes. It was concluded that the attitudes of "refusal to be a housewife", marital discord, and "pressure-discipline" of young personnel are higher than other personnel. In addition, it was observed that the "overprotective" and "pressure-discipline" attitudes of the personnel with low education level were higher.As a result of the comparison according to marital status, it was concluded that the attitudes of "husband-wife incompatibility" and "rejection of housewifery" of single personnel are higher than those of married personnel.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Child Rearing, Attitute, Administrative Staff, University

Tam Metin 114

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.