Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 178-204

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1087


PATERNALİST LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

EROL TEKİN

Liderlik tarzlarının çalışanlar üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Türk kültürü düşünüldüğünde paternalist liderlik tarzının da çalışanların iş tatminini ve performansını etkilemesi beklenmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı paternalist liderlik tarzının çalışanın iş tatmini ve performansı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 2006 sonrası kurulan üniversitelerde görev yapan 149 araştırma görevlisi üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Veriler analiz edilirken faktör, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda paternalist liderlik tarzının çalışanın iş tatmini ile performansını anlamlı ve olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte paternalist liderlik boyutlarından aile ortamı ile sadakat ve memnuniyet beklentisinin içsel iş tatminini; çalışanlara ilgi alt boyutunun ise dışsal iş tatminini daha çok etkilediği tespit edilmiştir. Aile ortamı ile sadakat ve memnuniyet beklentisi performansı anlamlı ve olumlu etkilemesine rağmen çalışanlara ilgi alt boyutunun performansı etkilemediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Paternalist Liderlik, Çalışan Performansı, İş Tatmini, Araştırma Görevlisi

AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF PATERNALIST LEADERSHIP ON JOB SATISFACTION AND EMPLOYEE PERFORMANCE

Leadership styles are known to be effective on employees.  When Turkish culture is considered, it is expected that the paternalist leadership style will affect the job satisfaction and performance of the employees. Therefore, the aim of the study is to reveal the effect of paternalist leadership style on employee's job satisfaction and performance. In this context, a survey study was carried out on 149 research assistants working in universities established after 2006. The data were analyzed with SPSS program. Factor, correlation and regression analyzes were used to analyze the data.  As a result of the study, it was concluded that paternalist leadership style has a significant and positive effect on the job satisfaction and performance of the employee. On the other hand, it has been determined that from the paternalist leadership dimensions, loyalty and satisfaction expectations with the family environment affect internal job satisfaction while the sub-dimension of interest to employees is mostly related to external job satisfaction. Although the loyalty and satisfaction expectancy with the family environment affected the performance significantly and positively, it was found that the sub-dimension of interest did not affect the performance.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Paternalist Leadership, Employee Performance, Job Satisfaction, Research Assistant

Tam Metin 144

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.