Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 282-299

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1277


İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ STRESİNİN ROLÜ

ÜLKÜHAN BİKE ESEN

İş tatmini ve örgütsel bağlılık, işletmeler için önemli iki kavramdır ve bu iki kavram arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Bu çalışmanın amacı da, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi etkilediği düşünülen iki değişkenin (iş stresi ve örgütsel adalet) etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın verileri, internet üzerinden yapılan anket ile toplanmış ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, iş tatmininin örgütsel bağlılığı güçlü bir şekilde etkilediğini doğrulamıştır. İş stresi, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerinde moderatör etkiye sahipken, algılanan örgütsel adalet bu ilişkiyi önemli ölçüde etkilememiştir. Sonuçlar, stresin, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, çalışanlarının örgütsel bağlılığını artırmayı hedefleyen bir yönetici, öncelikle çalışanlarının iş tatminini artırmalıdır, ancak bunu yaparken çalışma ortamında ortaya çıkabilecek stresi de minimum da tutmaya çalışmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, Algılanan Örgütsel Adalet, İş Stresi, Yapısal Eşitlik Modellemesi

THE ROLE OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL JUSTICE AND JOB STRESS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Job satisfaction and organizational commitment are two important concepts for businesses and there is a close relationship between these two concepts. The purpose of this study is to search the influence of two variables (work stress and organizational justice) which are thought to affect this relationship. The data of the study were collected using online survey method and were analyzed using structural equation modeling. The results of the analyses confirm that job satisfaction strongly affects organizational commitment. While job stress has a moderating effect on the relationship between job satisfaction and organizational commitment, perceived organizational justice doesn’t affect this relationship significantly. The results show that stress has a significant effect on the relationship between job satisfaction and organizational commitment. Managers who try to increase the organizational commitment of their employees should firstly increase the job satisfaction of their employees, but in doing so, they should keep the stress that may arise in the work environment to a minimum.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Job Satisfaction, Organizational Commitment, Perceived Organizational Justice, Job Stress, Structural Equation Modeling

Tam Metin 165

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.