Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 572-586

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.855


OKUL KOOPERATİFÇİLİK ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MUSTAFA TAHİROĞLU, ALİ MEYDAN

Uzmanlar, becerilerin erken yaşlardan itibaren okullarda şekillen­dirilmesine ilişkin çalışmalar yapılması gerektiği üzerinde hemfikirdirler. Ancak etkili bir beceri eğitimi verilebil­mesi için öğrenci­lere, deneyimlerin gerçekte ya da kurguda anlatıldığı gibi olup olmadığını anlamaları, eylemlere tepki göstermeleri ve kendileriyle özdeşleştir­meleri için fırsatlar sunulmalıdır. Bu yüzden öğrencilerin beceri edineceği durumu ya­şamasını, hissetmesini ve kendisi ile özdeşleştirmesini sağlaya­cak uygulamalı çalışmalar yaptırılmalıdır. Bu çalışmada, öğrencilerin girişimcilik becerilerini artırıcı bir faktör olarak ön görülen okul kooperatifçilik kulüplerinin veya sınırlı sorumlu okul kooperatifi ortaklığının, öğrencilerin girişimcilik becerileri ve girişimci kişilik özelliklerine yönelik ka­zanım düzeyleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini lise düzeyindeki devlet okullarında ve özel okullarda okul kooperatifçilik kulüplerinde görev almış ya da okul kooperatiflerine ortak olmuş 47 öğrenci ile böyle bir üyeliği/ortaklığı bulunmayan ve hiç bulunmamış 50 öğrenci olmak üzere toplam 97 oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve İnce, Erdem, Deniz ve Bağlar tarafından  (2015) uyarlanan “Girişimcilik Kişilik Özellikleri Ölçeği KFA” ile “Girişimcilik Becerileri Ölçeği KFA”  ile toplanmıştır. Elde edilen verilere göre okul kooperatiflerine üye veya ortak olmuş öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ayrıca her iki grubunda girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik becerileri arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür  (r=0.745**, p<0.05). Bu sonuçlara göre de araştırmaya katılan öğrencilerin girişimcilik becerilerinin, büyük oranda (regrasyon analizi sonuçlarına göre yaklaşık %55) girişimci kişilik özelliklerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Girişimcilik becerisi, Kooperatifçilik, Eğitim, Girişimci kişilik

SCHOOL COOPERATIVES

Specialists

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship

Tam Metin 683

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.