Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1129-1154

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1314


KAMU KURUMLARINDA UYGULANACAK YENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE YÖNELİK KAMU ÇALIŞANLARININ ALGISI: KARABÜK VALİLİĞİ ÖRNEĞİ

MEHMET MURAT TUNÇBİLEK, AHMET ÇELİK

İşletmeler hayatta kalabilmek ve rekabette üstünlük sağlayabilmek için çalışanların performanslarını sürekli değerlendirmek ve iyileştirmek durumundadırlar. Özel sektörde kar odaklı uygulanan performans değerlendirme sistemleri, verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması açısından kamu sektöründe de uygulanabilmektedir.

6111 sayılı kanun ile kaldırılan sicil sisteminden sonra Devlet Personel Başkanlığı tarafından yeni performans değerlendirme sistemi hazırlanarak uygulama için çalışmalar başlatılmıştır. Bu yeni performans değerleme sistemi 360 derece performans değerleme sistemine benzemektedir. Bu nedenle yıllarca amirin astı değerlendirdiği bir sisteme alışkın olan kamu personelinin algısı sistemin başarısını etkileyecektir. Performans değerleme sistemi uygulanmadan önce personelin beklentilerini tespit etmek kamu yöneticileri için rehber olabilecektir. Bu amaçla Karabük Valiliği personeli algıları üzerinden performans değerleme sistemine bakış açısı araştırılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre kamu çalışanlarının yeni performans değerleme sistemi algılarının olumlu, ancak performans değerlendirme sisteminin adil ve tarafsız bir şekilde yürütüleceği, performansa dayanak oluşturacak görev ve iş yükünün adil dağıtımı konusunda tereddütleri olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Performans Değerlendirme Sistemi; Çalışanların Performans Sistemi Algısı, Kamuda Performans Değerlendirme Sistemleri, 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi

EMPLOYEES’ PERCEPTION TO NEW PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM TO BE APPLIED IN PUBLIC INSTITUTION: THE CASE OF KARABÜK GOVERNORSHIP

Enterprises should constantly evaluate and improve to personnel performance to survive and gain a competitive advantage. Performance evaluation systems applied with focus on profit in the private sector. In the same way, public sector can also apply to performance evaluation systems for increasing efficiency and service quality.

After supervisor's evaluation system, which was abolished with the law numbered 6111, a new performance evaluation system was prepared by the State Personnel Directorate and preliminary studies started. This new performance evaluation system is similar to the 360-degree performance evaluation system. For this reason, perception of public personnel who are accustomed to superior's valuation system for many years will affect to success of system. Before the performance evaluation system is implemented, determining expectations of staff can be a guide for public administrators. For this purpose, point of view of the performance evaluation system was investigated through the perceptions of Karabük Governorate personnel.

According to results of the research, public employees' perceptions of new performance appraisal system are positive but It has been determined that they have hesitations about impartially implement and fair allocation of task and workload.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Performance Appraisal System, 360 Degree Performance Appraisal, Performance Evaluation

Tam Metin 202

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.