Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2847-2868

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475


MEDİKAL TURİZM HİZMETİ VEREN SAĞLIK KURULUŞLARININ REKABET STRATEJİLERİNİN KURUM PERFORMANSINA ETKİSİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ)

TEKİN SANCAR, VOLKAN ÖNGEL

Çalışmanın amacı medikal turizm alanında hizmet veren sağlık kuruluşlarının uyguladıkları rekabet stratejilerinin sağlık kuruluşlarının performansına etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında İstanbul’daki 102 sağlık kuruluşu araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örnekleminin seçiminde tesadüfi örneklem türlerinden kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde öncelikle anket tekniği kullanılmıştır. Sağlık kuruluşlarının yöneticilerine sunulan anketlerden elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir.  Araştırma soncunda farklılaşma stratejisinin performans üzerinde çok düşük düzeyde ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Odaklanma stratejisi ve maliyet liderliği stratejisinin ise performans üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarının anlamlandırılabilmesi için mülakat tekniği aracılığı ile yeniden veri toplanmıştır. Sonuç olarak araştırmanın nicel kısmında elde edilen sonuçlar, araştırmanın nitel kısmında da doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Medikal Turizm, Rekabet, Jenerik Stratejiler

THE EFFECT OF COMPETITIVE STRATEGIES ON HEALTH PERFORMANCE OF HEALTH ORGANIZATIONS PROVIDING MEDICAL TOURISM SERVICES (CASE OF ISTANBUL)

The aim of this study is to determine the effect of the competitive strategies applied by the health institutions providing services in the field of medical tourism to the performance of health institutions. 102 health institutions in Istanbul were determined as the sample of the research. In the selection of the sample, convenience sampling method,  a type of random sampling technic, was used. The data obtained from the questionnaires presented to the managers of health institutions were analyzed using SPSS 22 package program. As a result of the research, differentiation strategy has a very low and positive effect on performance. It is concluded that the focus strategy and cost leadership strategy have no impact on performance. In order to make sense of the analysis results, data were collected again through the interview technique. The results obtained in the quantitative part of the study are also confirmed in the qualitative part of the study.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Medical Tourism, Competition, Generic Strategies

Tam Metin 44

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.