Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1448-1468

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1238


BANKALARIN SOLO VE TFRS 10 KAPSAMINDAKİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ FİNANSAL PERFORMANS VE FAALİYET SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BURCU ASLANTAŞ ATEŞ , OZAN ÖZDEMİR , CENNET AKÇEŞME

Çalışmada Türkiye Finansal Raporlama Standardı 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı(TFRS 10) kapsamında düzenlenen konsolide finansal tabloların kavramsal çerçevesi ve literatürdeki çalışmalara yer verilmiş ve mevduat bankalarının 2017-2018 yılı solo ve konsolide tablolarındaki verileri kullanılarak araştırma yapılmıştır. Konsolidasyonun etkisinin ortaya konulması amaçlanan çalışmada ilk olarak solo ve konsolide finansal tablolarda yer alan toplam aktifler, özkaynaklar ve dönem net kârı kalemlerindeki mutlak ve yüzde değişimler tespit edilmiştir. İkinci olarak; bağlı ortaklıklar/aktifler, net kâr/aktifler ve net kâr/özkaynaklar oranları, solo ve konsolide tablolar itibarıyla hesaplanmıştır. Solo ve konsolide finansal tablolar arasında görülen farklılığın anlamlılığının tespiti Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi (paired samples t-test) ile yapılmıştır. Konsolidasyonun kalemler bazında önemli etkiler ortaya çıkardığı ve kârlılık oranlarını önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir. Bu etkinin aktifler ve dönem net kârı kalemleri ile özkaynak kârlılığında her iki yılda; aktif kârlılığında 2017 yılında istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Son olarak kârdaki değişimin açıklanması için oluşturulan regresyon modelinde, özkaynaklardaki değişimin kârdaki değişimi etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Konsolide Finansal Tablolar, Bankacılık Sektörü, TFRS 10, Finansal Raporlama, Finansal Analiz

A COMPARISON OF THE BANKS' INDIVIDUAL AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNDER TFRS 10 IN TERMS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND ACTIVITY RESULTS

The conceptual framework of consolidated financial statements are prepared Turkish Financial Reporting Standard 10 Consolidated Financial Statements and literature research are included and the data assembled from individual/consolidated financial statements(2017-2018)  prepared by the deposit banks were used in order to do the research. In the study aimed to reveal the effect of consolidation, firstly, the absolute and percentage changes in the total assets, equities and net profit items were calculated. Secondly, (subsidiaries/assets), (net profit/assets) and (net profit/shareholders equities) ratios were calculated for both solo and consolidated statements. The significance of the difference between the solo-consolidated financial statements was determined by paired samples t-test. The results show that the consolidation of the financial statements had a significant effect on financial statements' item basis and on the profitability ratios. It is indicated that this effect was statistically significance for the two years of the study on both net profit and equity's profitability items and for the year 2017 on assets profitability. Finally, in the regression model created to explain the changes in profit, it was found that the changes in equity affect the changes in the profit.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consolidated Financial Statements, Banking Sector, TFRS 10, Financial Reporting, Financial Analysis

Tam Metin 629

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.