Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2828-2846

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1464


TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK DERGİLERDE DENETİM ALANINDA 2002–2019 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ BİLİMSEL MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ

MEHMET NURİ SALUR

Muhasebe ve finansal raporlama alanında dünyada yaşanan skandallar denetimin önemini ortaya çıkarmış ve bu anlamada denetim alanına yoğunlaşan ilgiyle beraber bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar yıllar itibariyle hızla artmıştır. Denetim alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler, yaşanan finansal raporlama skandallarının tecrübesiyle hızla yenilenmiş ve bu konudaki gelişmeler için akademik araştırmalar daha bir önem kazanmıştır. Yapılan bu çalışmanın amacı da denetim alanındaki bilimsel makaleleri genel bir bakış açısıyla değerlendirmek ve bu kapsamda, ilgili alanda yazılan çalışmaları içerik analizi ile incelemektir. Çalışmada, nitel araştırmada kullanılan veri toplama yöntemlerinden yazılı dokümanların incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamına alınacak makaleleri belirleyebilmek amacıyla bazı tarama ve seçim ölçütleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, “denetim” anahtar sözcüğü temel alınarak 2002-2019 yılları arasında Türkiye’de yayımlanmış olan makaleler ULAKBİM TR Dizin’de taranmıştır. Yapılan taramayla birlikte denetim alanında belirlenen yıllar arasında yayımlanmış 115 adet bilimsel makalenin türü, yıllara göre yayımlanma sayısı ile hangi dergilerde kaç adet yayımlandığı, yazarların çalıştıkları kurumlara göre ve yazar sayısına göre dağılımları ile araştırma konularına göre dağılımları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Denetim, Makale, İçerik Analizi

CONTENT ANALYSIS OF SCIENTIFIC PAPERS PUBLISHED BETWEEN 2002-2019 IN THE FIELD OF AUDITING ON ACADEMIC JOURNALS IN TURKEY

Scandals experienced in the field of accounting and financial reporting revealed the importance of auditing. In this sense, scientific studies and the focus on this subject have increased rapidly over the years. National and international auditing regulations have been rapidly renewed with the experience of financial reporting scandals, and academic research has gained more importance for developments in this area. This paper aims to evaluate the scientific articles in the field with a general perspective and examine the studies published in the field with content analysis. In the study, one of the data collection methods used in qualitative research, examining written documents, is used. In order to determine the articles to be examined, some scanning and selection parameters have been set. Based on the keyword "auditing", articles published in Turkey between 2002-2019 are scanned in ULAKBIM TR Index. Types and number of publications by years, the journals published, the authors' distribution by numbers, and institutions they work for, and distribution by research subjects of 115 scientific articles published in the auditing field between the selected years are examined.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Auditing, Article, Content Analysis

Tam Metin 61

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.