Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1824-1835

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1916


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN METİNLERİNDE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ

NURAY KAYADİBİ

Bu çalışmada ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarının tutarlılık düzeylerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada nitel bir yaklaşım benimsenmiş ve doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmada metin tutarlılığını değerlendirmek için İç Anadolu Bölgesi’nde şehir merkezinde bir devlet okulunda öğrenim gören 33 erkek, 43 kız olmak üzere toplam 76 ortaokul 5. sınıf öğrencisi çalışma grubunu oluşturmaktadır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ülper (2008) tarafından geliştirilen ve son düzenleme ile Ülper (2011)'de yer alan "Tutarlılık Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Söz konusu ölçek göz önünde bulundurularak her bir metin incelenip değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin konu bütünlüğünü sağlama konusunda yeterli, metnin bölümleri olan giriş-gelişme-sonuç arasında bağlantı kurmakta yetersiz oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin metinde değiştirme ve eksiltme yapma düzeyinde zayıf oldukları; ardışık cümleler arasında bağlantı kurma, dil bilgisi bağlantılarını oluşturma, bağlaçları doğru kullanma, uygun başlık yazma düzeylerinde orta seviyede oldukları belirlenmiştir. Son olarak ortaokul öğrencilerinin yazılı ürünlerinde tutarlılık durumunu incelemek, eksik noktaları tespit etmek mantıksal bütünlük arz eden tutarlı metinler yazmalarını destekleyeceği düşünülerek öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tutarlılık, yazılı anlatım, metin dilbilim.

APPEARANCES OF COHERENCE IN THE TEXTS OF SECONDARY STUDENTS

In this study, it is aimed to reveal the coherence levels of written expressions of secondary school 5th grade students. In the study, a qualitative approach was adopted and document analysis was carried out. In order to evaluate the text coherence in the research, a total of 76 secondary school 5th grade students, 33 boys and 43 girls, studying at a public school in the city center in the Central Anatolia Region, constitute the study group. Easily accessible sampling method was used. The “Coherence Evaluation Scale” developed by Ülper (2008) and included in Ülper (2011) with the latest regulation was used as a data collection tool. Considering the scale in question, each text was examined and evaluated. As a result of the research, it was determined that the students were sufficient to ensure the integrity of the subject, but insufficient to establish the connection between the parts of the text, the introduction-development-result. The students are weak at the level of making changes and reductions in the text; It has been determined that they are at moderate levels in making connections between consecutive sentences, creating grammatical connections, using connectors correctly, and writing appropriate titles. Finally, suggestions are presented considering that it will support secondary school students to examine the coherence in their written products, identify the missing points, and support them to write coherent texts with logical integrity.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Coherence, written expression, text linguistics.

Tam Metin 117

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.