Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2721-2738

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1388


KIRILGAN SEKİZLİ ÜLKELERDE BEKLENTİLER HİPOTEZİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA

MEHMET ÇANAKÇI, ÖMER FARUK DERİNDAĞ, TAHA EĞRİ

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 2015 yılında Avrupa’da ortaya çıkan finansal kriz, tüm piyasalarda aşırı dalgalanmalara yol açmıştır. Yatırım ortamının geldiği bu durum içerisinde faiz oranlarının uzun dönemde nasıl şekilleneceğinin tahmin edilmesi önem taşımaktadır. Vade süresi farklı finansal araçların faiz oranları arasındaki ilişkinin anlaşılması bu bağlamda gelecek tahminleri için önem arz etmektedir. Vade yapısının beklentiler hipoteziyle (EH) açıklanması literatürde sıkça kullanılan bir yöntemdir.  Bu teoriye göre, uzun dönem faiz oranları piyasada bulunan kısa dönem faiz oranlarının bir sonucudur. Bu çalışmada, Kırılgan Sekizli ülkeleri için 3 aylık mevduat faizi ve 10 yıllık tahvil getirisi çeşitli dönemler için ele alınarak, EH yaklaşımının, Kugler’in (1990) VAR Modeli Yaklaşımı ile test edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Rusya, Endonezya, Brezilya için beklenti hipotezinin geçerli olmadığı bulunurken, G. Afrika, Şili, Türkiye, Hindistan’da beklenti hipotezinin anlamlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Beklentiler teorisi, kırılgan sekizli,vade yapısı, faiz oranı

TESTİNG THE EXPECTATİON HYPOTHESİS FOR FRAGİLE EİGHT COUNTRİES

The financial crisis that occurred in the United States (USA) in 2008 and Europe in 2015 caused excessive fluctuations in all markets. It is important to estimate how the interest rates will be shaped in the long term in this situation where the investment environment comes. Understanding the relationship between interest rates of financial instruments of different term times is significant in this context for future estimates. Explanation of the maturity structure with the expectation hypothesis (EH) is a method frequently used in the literature. According to this theory, long-term interest rates are the result of short-term interest rates available in the market. In this study, it is aimed to test the EH by Kugler’s (1990) Approach which is based on VAR Model, by analyzing the 3-month deposit interest and 10-year bond yield for Fragile Eight countries for various periods. According to the research findings, while the expectation hypothesis for Russia, Indonesia is not found valid; the expectation hypothesis in South Africa, Chile, Turkey, India, Brazil is seen as important.

Anahtar Kelimeler (Keywords): expectation hypothesis, fragile eight, term structure, interest rate

Tam Metin 54

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.