Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2190-2205

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1432


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK TUTUM VE FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

DAVUT GÜREL, TURHAN ÇETİN

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının somut olmayan kültürel mirasa yönelik tutum ve farkındalıklarının çeşitli değişkenler yönünden belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 1,2,3 ve 4. sınıf düzeyinden toplam 196 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nicel betimsel araştırma yöntemine göre tasarlanan çalışmada veriler Gürel ve Çetin (2018) tarafından geliştirilen ve konuya uyarlanan 5’li Likert tipi tutum anketi ve yine araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının somut olmayan kültürel mirasa yönelik tutumlarının genel olarak yüksek olmasına rağmen başarı düzeylerinin ve farkındalıklarının düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte öğretmen adaylarının tutum ve farkındalıklarının cinsiyet, sınıf düzeyi, ikamet yeri ve akademik not ortalaması gibi değişkenlerin bazılarından etkilenebildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal bilgiler, öğretmen adayları, somut olmayan kültürel miras, tutum, başarı düzeyi.

EXAMINING OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES AND AWARENESS TOWARDS INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

In this study, it is aimed to determine the attitudes and awareness of social studies teacher candidates towards intangible cultural heritage as regards to various parameters. The study was carried out 196 social studies candidates from 1,2,3 and 4. grade levels studying at Gazi University Faculty of Education. In this study designed according to the quantitative descriptive research method, the data were collected through a 5-point Likert-type attitude questionnaire developed by Gürel and Çetin (2018) and an achievement test prepared by the researchers. The data obtained were analyzed using the SPSS 20 package program. According to the results of research, although the attitudes of social studies teacher candidates towards intangible cultural heritage are generally high, their success levels and awareness are low. In addition, it was concluded that the attitudes and awareness of teacher candidates may be affected by some of the variables such as gender, grade level, place of residence and cumulative grade point average.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social studies, teacher candidates, intangible cultural heritage, attitude, success level.

Tam Metin 68

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.