Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 598-618

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1533


MUHASEBE MESLEK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ

AYHAN YATBAZ, HÜRİYET BİLGE

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin Manisa ve İzmir illeri merkez ilçelerinde serbest muhasebeci-mali müşavirler ve beraberindeki çalışanların sahip oldukları çeşitli değişkenler bağlamında tükenmişlik alt boyutları üzerinde farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Çalışma, 2020 yılında Manisa-İzmir illeri merkezde faaliyetlerini sürdürün Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler (SMMM) Odasına kayıtlı işyerlerindeki tüm çalışanları kapsamaktadır. Örneklem, kolayda örnekleme tekniğiyle seçilmiş 237 muhasebe meslek mensubundan oluşmaktadır. Kişisel bilgiler için “Kişisel Bilgi Formu”, tükenmişlik düzeylerini belirlemek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için “t testi” ve “Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin “cinsiyet, yaş, medeni hal, meslek seçim şekli, günlük çalışma süresi ve SMMM belgesine sahip olma” değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Muhasebe Meslek Çalışanları, Tükenmişlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Muhasebe Meslek Çalışanlarının Tükenmişliği

EXAMINING OF THE BURNOUTS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL STAFF

The purpose of the study is to reveal whether the independent accountants-financial advisors and their employees differ on burnout sub-dimensions in the context of various variables in the central districts of Manisa and Izmir provinces of Turkey. The study covers accountant professionals registered at the chamber of certified public accountants (CPA) of Manisa and Izmir in 2020. The sample consists of 237 accounting profession employees selected by the convenience sampling method. “Personal Data Form“ was used for personal details of participants, and “Maslach Burnout Scale” was used for burnout level. T-test and “one-way analysis of variance (ANOVA)” were used for the analysis of the data. At the end of the analysis, the study revealed that the burnout level of accounting profession employees participating in the study showed meaning differed significantly according to the variables of “gender, age, marital satatus, way of profession choice, daily working hours and having a CPA certificate”.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Accounting Profession Employees, Burnout, Confirmatory Factor Analysis, Burnout of Accounting Profession Employees

Tam Metin 217

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.