Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 426-450

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1565


BARAJLI HES’LERİN FONKSİYONEL ÖZELLİĞİNE BİR ÖRNEK: KESİKKÖPRÜ BARAJI VE HES

MUHAMMED ORAL

Hidrolik enerji, elektrik üretimi amacıyla değerlendirilen ilk yenilenebilir kaynaktır. Tarihsel olarak incelendiğinde, 20. yüzyılın başından itibaren hidrolik enerji kurulu gücü, elektrik üretim maliyeti açısından sunduğu avantajlar nedeniyle küresel ölçekte önemli bir artış gerçekleştirmiştir. Bunun yanında küresel iklim değişimine yönelik önlemler ve ülkelerin enerji arz güvenliği hedefleri, hidrolik enerjinin stratejik rolünü daha da güçlendirmiştir. Hidrolik enerji üretiminin üç türü vardır. Bunlar; barajlı HES’ler, regülatörlü HES’ler ve PHES’lerdir. Ancak bunlar içerisinde barajlı HES’ler her ne kadar doğrudan elektrik üretimiyle özdeşleştirilse de söz konusu yapıların inşa edilmesinin başka sebepleri de vardır. Bunlar; tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu temini, sel / taşkın kontrolü, rekreasyon, balıkçılık ve ulaşım faaliyetleri şeklinde sıralanabilmektedir. Çalışma sahası olan Kesikköprü Barajı ve HES bahsi edilen fonksiyonel özelliklere örnek teşkil eden bir alandır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): hidrolik enerji, barajlı HES, küresel iklim değişimi, Kesikköprü barajı

A SAMPLE OF THE FUNCTIONAL PROPERTY OF DAMMED HPPS: KESİKKÖPRÜ DAM AND HPP

Hydraulic energy is the first renewable resource evaluated for electricity generation purposes. Historically viewed, since the beginning of the 20th century, hydraulic energy installed power has achieved a significant increase on a global scale due to the advantages it offers in terms of the cost of electricity generation. In addition, global climate change measures and countries ' energy supply security objectives have further strengthened the strategic role of hydraulic energy. There are three types of hydraulic power generation. These are HPPs with dams, HPPs with regulators and PSHs. However, although dammed HPPs are identified with direct electricity generation, there are other reasons for the construction of these structures. These can be listed as agricultural irrigation, drinking and potable water supply, flood control, recreation, fishing and transportation activities. Kesikköprü Dam and HPP, which is a working area, is an example of the functional characteristics mentioned.

Anahtar Kelimeler (Keywords): hydraulic energy, dammed HPP, global climate change, Kesikköprü dam

Tam Metin 174

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.