Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2602-2618

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1474


COĞRAFYA DERSİ 10. SINIF ÇEVRE VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINDA KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

ÖMER TÜRKSEVER

Bu araştırma, Orta öğretim 10.sınıf öğrencilerinin, Çevre ve Toplum öğrenme alanında yer alan konulardaki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve kavramsal değişim yaklaşımı ile giderilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubu Ankara il merkezinde bir lisenin 10. sınıfında öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada, yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen sınıflardan biri kontrol (n=24) diğeri deney grubu olarak (n=24) atanmıştır. Deney grubu Çevre ve Toplum öğrenme alanının öğretiminde, programa dayalı öğretime ilâveten kavramsal değişim yaklaşımına uygun olarak kavramsal değişim metinleri ve kavram haritaları destekli etkinlikler de yapılırken, kontrol grubuyla sadece programa dayalı öğretim yapılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Akademik Başarı Testi uygulanmış, ayrıca öğretmenlerle mülâkat ve sınıf içi gözlemler yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanlarının analizinde tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ön testte, kavram anlama başarısı açısından, deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı; son testte ise deney grubunun lehine anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, çevre ve toplum öğrenme alanın öğretiminde, kavramsal değişim yaklaşımı destekli etkinliklerin sadece programa dayalı öğretimden daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle kavramsal değişimin yaklaşımının coğrafya öğretiminde kullanılması diğer uygulayıcılara önerilebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Coğrafya öğretimi, kavram, kavramsal değişim yaklaşımı, kavram öğrenimi

THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON THE 10TH GRADE ENVIRONMENT AND COMMUNITY LEARNING AREA ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENT

This research aims to determine the misconceptions of the 10th grade students of secondary education in the fields of Environment and Society learning and to eliminate them with a conceptual change approach. The study group of the research consisted of students from two branches studying in the 10th grade of a high school in the city center of Ankara. In the research, semi-experimental method was used. One of the classes included in the study was assigned as control (n = 24) and the other as experimental group (n = 24). In the experimental group, activities supported with conceptual change texts and concept maps were carried out in accordance with the conceptual change approach in the teaching of the environment and community learning area, apart from the program based education, while only the program based education was conducted in the control group. In order to collect data in the research, Academic Achievement Test was applied, and interviews and in-class observations were made with teachers. One-way analysis of variance was used in the analysis of pre-test and post-test scores of experiment and control group students. As a result of the analyzes, it was determined that there was no statistically significant difference between the experimental and control groups in terms of success in understanding the concept, and there was a significant difference in favor of the experimental group in the post-test. As a result of the research, it was concluded that activities supported with conceptual change approach were more effective than only program based teaching in the teaching of environment and community learning area. Therefore, the use of the conceptual change approach in geography teaching may be recommended to other practitioners.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Geography teaching, concept, concept teaching, conceptual change approach.

Tam Metin 53

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.