Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1357-1376

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1176


GÖNÜLLÜ VERGİ UYUMUNU ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK ETNOSENTRİZİM

DENİZ AYTAÇ, SABİHA KILIÇ

Kamu maliyesi açısından önemli bir sorun olan vergi açığının minimum maliyetle minimize edilmesinde vergi uyumunun arttırılması çözüm önerileninin başında yer almaktadır. Bu kapsamda vergiye gönüllü uyumun artırılması tüm vergi idarelerinin gündemini oluşturmaktadır. Vergi uyumunun farklı değişkenlere olan duyarlılığının azaltılması vergi açığı probleminin çözümünde önem arz etmektedir. Söz konusu duyarlılığın azaltılmasında ise vergi uyumunu etkileyen faktörlerin tespiti gereklilikler arasındadır. Bu çalışmada gelişmekte olan ülkelerin vergi hasılatları içinde görece olarak büyük bir paya sahip olan Tüketim vergilerinde gönüllü uyum etnosentrizm kapsamında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Vergi uyumu, Gönüllü vergi uyumu, Yurtseverlik, Etnosentrizm

ETHNOCENTRİSM AS A FACTOR AFFECTİNG VOLUNTARY TAX COMPLİANCE

In order to minimize the tax deficit, which is an important problem in terms of public finance, increasing tax compliance is at the beginning of the solution proposals. Increasing voluntary compliance in this context tax constitutes the agenda of all tax administrations. It is important to solve the tax deficit problem by reducing the tax compliance sensitivity to different variables. In reducing this sensitivity, determining the factors affecting tax compliance are among the requirements. In this study, voluntary compliance in consumption taxes, which has a relatively large share in the tax revenues of developing countries, were covered by ethnocentrism.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tax compliance, Voluntary tax compliance, Pariotism, Ethnocentrism.

Tam Metin 170

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.