Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 555-571

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.831


DUYGUSAL ZEKANIN İÇ GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

METİN KAPLAN, HAVVA GÖKER

Bu çalışmanın amacı otel işletmeleri örneğinde duygusal zekânın boyutları olan kendi duygularını değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duyguların kullanımı ve duyguların düzenlenmesi ile iç girişimcilik performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanlarından elde edilen 126 anketin verileri doğrultusunda, çalışanların duygusal zekaları ve iç girişimcilik performansları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik önce korelasyon analizi daha sonra regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre duygusal zekânın boyutları olan kendi duygularını değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duyguların kullanımı ve duyguların düzenlenmesinin iç girişimcilik performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Duygusal zekâ, Girişimcilik, İç girişimcilik, Otel çalışanları, Örgütsel davranış

THE IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE PERFORMANCE OF INTERNAL ENTREPRENEURSHIP

The purpose of this study is to examine the relationship between dimensions of emotional intelligence, evaluation of own emotions the evaluation of others' emotions, the use of emotions and regulation of emotions, and the performance of internal entrepreneurship. In order to determine the relationship between employees' emotional intelligence and internal entrepreneurship performances, correlation analysis and then a regression analysis were performed in the direction of the data of 126 questionnaires obtained from 4 and 5 star hotel employees. According to the results obtained from multiple regression analysis, it has been determined that evaluating their own feelings, evaluating others' feelings, use of feelings and regulation of emotions, which are dimensions of emotional intelligence, have no significant effect on internal entrepreneurship performance. There have been suggestions for future research.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Emotional intelligence, Entrepreneurship, Internal entrepreneurship, Hotel employees, Organizational behavior

Tam Metin 711

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.