Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1807-1826

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1219


KENTLİ VATANDAŞ KATILIM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE

KAMİL ŞAHİN, ATİLLA ALTUN

Kentler siyasi, sosyal ve ekonomik hamlelerin merkezinde yer alır. Bu hamleler kent mekanı ve kentlinin sürekli olarak dönüşüm geçirmesine ve birbirini biçimlendirmesine sebep olmaktadır. Günümüz kentlerinde bu dönüşüm ve etkileşimler, kentlilerin hayatında bir takım olumsuzluklara sebep olmakta ve özellikle kentlinin sosyal, siyasal ve sivil yönlerden sorumluluk alma ve katılım düzeyleri giderek zayıflamaktadır. Bu çalışmada amacımız kentlinin katılım derecesini belirlemek için bir ölçek geliştirmektir. Kentli Vatandaş Katılım Ölçeği olarak adlandırdığımız ölçeğimizde araştırma evrenini Ankara ve Kırıkkale’de ikamet eden 18 yaş üstü kentliler oluşturmaktadır. Kümelere göre kota örneklemi yöntemi ile belirlenen adaylarla yapılan görüşmeler sonucu 1105 anket toplanmış ve istatistiki analizler yapılmıştır. Anket sorularının faktör analizine uygunluğu ölçmek için KMO ve Bartlett’s Testleri ve ölçeğin yapısal geçerliliğini ortaya koymak için faktör analizleri yapılmıştır. Geliştirilen bu ölçekle kentlerde katılım düzeyleri belirlenebilir ve elde edilen verilerle özellikle sivil, siyasal ve sosyal açıdan bireylerin daha aktif olmaları açısında yapılması gerekenler hakkında bir takım fikirlere ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kent, kentli, katılım ölçeği, sivil katılım, sosyal katılım, siyasal katılım

ON DEVELOPING URBAN CITIZEN PARTICIPATION SCALE

Cities are at the centre of political, social and economic moves. These moves cause urban space and urban people to constantly transform and shape each other. In today's cities, these transformations and interactions cause a number of negativities in the lives of the citizens and especially responsibility and participation levels of the citizens are gradually weakening. In this study, our aim is to develop a scale to determine the degree of participation of the citizens. In this scale (Urban Citizen Participation Scale), the population of the study consists of urban residents over 18 years old living in Ankara and Kırıkkale. As a result of the interviews conducted with the candidates, 1105 questionnaires were collected. KMO and Bartlett’s Tests were used to measure the appropriateness of the questionnaire questions to factor analysis and factor analyses were conducted to reveal the structural validity of the scale. With this scale, participation levels in cities can be determined and with the data obtained, some ideas can be reached about what needs to be done especially in terms of being more active in civil, political and social aspects.

Anahtar Kelimeler (Keywords): City, citizen, scale of participation, civil participation, social participation, political participation

Tam Metin 118

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.