Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1682-1700

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1897


DİJİTALLEŞMENİN İŞ PERFORMANSI, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ

BÜŞRA KORU UZKURT, MURAT ATAN, ABDULKADİR DEVELİ

Dijitalleşme, işletmelerin sadece mekanik süreçlerinde değil örgütsel dinamiklerinde de değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Üretim süreçlerinde yaşanan dijital dönüşüm, çalışma ortamını etkilemekte ve farklı fırsatlar ve riskleri içinde barındırmaktadır. Yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek becerileri olan personeli elde tutmak, üretken ve verimli kılmak gibi istihdam risklerinden korunmak önemli bir konu haline gelmektedir. Buradan hareketle çalışmanın temel amacı, çalışanların dijitalleşme algıları ile iş tatmini, iş performansı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma için nicel bir alan çalışması yapılmış ve gerekli veriler, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından anket yoluyla elde edilmiştir. Çalışmada, dijitalleşme algısının iş tatmini, iş performansı ve örgütsel bağlılık değişkenleri arasında ilişkileri inceleyen bütüncül bir model geliştirilmiştir. Araştırmada kurulan modelin ve bu modele dayalı hipotezlerin test edilmesi için yapısal eşitlik modellemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre dijitalleşme algısı, iş performansı ve iş tatminini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği görülmektedir. Diğer yandan, analiz sonuçlarına göre dijitalleşme algısının örgütsel bağlılığa olan etkileri pozitif ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. sonuçların, araştırma modelinde yer alan değişkenlerin tamamını tek bir model de inceleyen az sayıdaki çalışmalardan biri olması ve bulguları itibariyle hem literatür hem de uygulamacılar için önemli ipuçları sunduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, İş Performansı

THE EFFECTS OF DİGİTALİZATİON ON JOB PERFORMANCE, JOB SATİSFACTİON AND ORGANİZATİONAL COMMİTMENT

Digitalization causes changes and transformations not only in the mechanical processes of the enterprises, but also in the organizational dynamics. The digital transformation in production processes affects the working environment and includes different opportunities and risks. From this point of view, the main purpose of the study is to examine the relationship between digitalization perceptions of employees and job satisfaction, job performance and organizational commitment. A quantitative field study was conducted for the research and the necessary data were obtained through a questionnaire from the employees of the companies operating in Ankara İvedik Organized Industrial Zone. In this study, a holistic model was developed that examines the relationships between the digitalization perception and the variables of job satisfaction, job performance and organizational commitment. Structural equation modeling method was used to test the model established in the research and the hypotheses based on this model. According to the research findings, it is concluded that the perception of digitalization affects job performance and job satisfaction significantly and positively. On the other hand, according to the results of the analysis, the effect of digitalization perception on organizational commitment is positive but not statistically significant.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digitalization, Digital Transformation, Organizational Commitment, Job Satisfaction, Job Performance

Tam Metin 135

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.