Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 72-92

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1443


YÜKSELEN PAZAR TÜRKİYE’DE PROAKTİF KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ASUDE YASEMİN ZENGİN, ARZU YÜKSEL

Yükselen pazar Türkiye dünyada girişimcilik potansiyeli yüksek ülkelerdendir. Türkiye’nin girişimcilik potansiyelinin geliştirilmesi büyük ölçüde bireylerin kişilik özelliklerine bağlıdır. Genç girişimciliğin teşviki için üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve proaktif kişilik özelliklerinin belirlenerek buna yönelik eğitim politikalarının geliştirilmesi oldukça önemlidir. Araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin proaktif kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Sosyo-demografik özellikler itibariyle gruplar arasında girişimcilik eğilimi ve proaktif kişilikteki farklılaşmayı belirlemek çalışmanın ikincil amacıdır. Araştırma amacı doğrultusunda 462 öğrenci üzerinde online anket uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin girişimcilik eğilimi ile proaktif kişilik özellikleri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin kendi değerlendirmelerine göre olumlu kişilik özelliklerinden öne çıkan kendilerine güvenen bir kişi olmaları, olumsuz kişilik özelliklerinden ise çekingen olmalarıdır. Ayrıca, daha önceden girişimcilik dersi alan, daha önceden bir iş tecrübesi olan, lisansüstü eğitime devam etmek isteyen ve mezuniyetten sonra kendi işini kurmayı planlayan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin diğerlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yükselen pazarlar, girişimcilik eğilimi, proaktif kişilik, kişilik özellikleri

THE RELATİONSHİP BETWEEN ENTREPRENEURİAL ORİENTATİON AND PROACTİVE PERSONALİTY İN EMERGİNG MARKET TURKEY: AN EXAMİNATİON ON SCHOOL OF HEALTH STUDENTS

The emerging market Turkey is one of the countries that has high entrepreneurship potential. Enhancing the entrepreneurship potential highly relies on personality traits of individuals. It is important to determine the entrepreneurial orientation and proactive personality of university students to support young entrepreneurship. The main purpose of the research is to examine the relationship between entrepreneurial orientation and proactive personality of university students. Determining the differences among socio-demographic groups regarding the entrepreneurial orientation and proactive personality consists the secondary purpose. For these purposes 462 online surveys conducted. Results claim strong positive correlation between entrepreneurial orientation and proactive personality. According to the self-evaluations of the students being self-confident as a positive and being withdrawn as a negative personality trait are the leading ones. Entrepreneurial orientations of the students who take entrepreneurship courses, wish to continue graduate education, had job experience and plan to start their own businesses found to be higher.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Emerging markets, entrepreneurial orientation, proactive personality, personality traits

Tam Metin 201

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.