Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 233-248

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1485


POLİTİK İSTİKRARSIZLIK VE TERÖRİZMİN TURİZME ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

TUFAN SARITAŞ, GÖKHAN AKAR

Özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir döviz kaynağı olarak kabul edilen turizm, birçok sektörle olan bağlantılarından dolayı da ülke ekonomileri için önem arz etmektedir. Bu çalışmada dünyada en çok turist çeken on ülkede 2002-2018 dönemi için politik istikrarsızlık ve terörizmin, turizm üzerindeki etkisi panel veri analizi ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan modelde, turizm bağımlı değişken olarak belirlenmiş ve turizm, gelen turist sayısı ile temsil edilmiştir. Ayrıca büyümeyi temsilen GSYİH, kontrol değişkeni olarak modele dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ampirik bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre politik istikrar artıp, terör ve şiddet olayları azaldıkça, gelen turist sayısının arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turizm, Politik İstikrarsızlık, Terörizm, Panel Veri Analizi.

THE IMPACT OF POLİTİCAL INSTABİLİTY AND TERRORİSM ON TOURİSM: A PANEL DATA ANALYSİS

Tourism, which is seen as an important source of foreign currency especially for developing countries, is also important for countries because of their connections with many sectors. In this study, the impact of terrorism and political instability on tourism is examined. Data for the period 2002-2018 for the ten countries that attract the most tourists in the world were examined by panel data analysis method. In the model used in the study, tourism was determined as the dependent variable and tourism was represented by the number tourist arrivals. In addition, GDP representing growth is included in the model as a control variable. As a result of the study, statistically significant empirical findings were obtained between the dependent variable and the independent variables. According to the findings of the study, it was concluded that the number of tourist arrivals increased as political instability and terrorism decreased.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tourism, Political Instability, Terrorism, Panel Data Analysis

Tam Metin 176

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.