Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1836-1858

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1937


KAMU YÖNETİCİLERİNE ETKİLERİ AÇISINDAN YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMINDAN KAMU DEĞERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMINA GEÇİŞ

HAKAN UZUN, REHA BAYANSAR

Kamu Değeri Yönetimi yaklaşımı, gerek akademik camiada gerekse kamu yönetimi uygulayıcıları özelinde 21. yüzyılın başlarından itibaren araştırılmaya ve tartışılmaya başlanan oldukça yeni bir alandır. Kamu yönetimi ile işletme sektör kavram ve uygulamalarının bütünleştirilmesine odaklanan Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşım ve uygulamaları hizmet sunma temelinde örgütlenen ve genel olarak kâr amacı gütmeyen devlet idaresinde sorunların yaşanmasına ve toplumsal eleştirilerin yükselmesine neden olmuştur. Kamu Değeri Yönetimi yaklaşımı özel sektörü reddetmeden yönetişim temelinde tüm paydaşların hizmet üretim sürecine katılmasıyla toplumun faydasını artırmayı hedeflemektedir. Bu açıdan çalışmanın amacı kamu yönetimi teorilerini aralarındaki temel farklara odaklanarak kısaca açıklamak, son otuz yıllık süreçte baskın teori olarak Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımının özelliklerini ele almak ve yaklaşımlar arasında köprü vazifesi gören Kamu Değeri Yönetimi yaklaşımı ile yaklaşımın kamu yöneticileri üzerindeki etkilerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu yönetimi teorileri, yeni kamu işletmeciliği, kamu değeri yönetimi, kamu yöneticileri

TRANSITION FROM A NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACH TO A PUBLIC VALUE MANAGEMENT APPROACH IN TERMS OF ITS EFFECTS ON PUBLIC MANAGERS

The Public Value Management approach is a fairly new field that has been started to be researched and discussed since the beginning of the 21st century, both in the academic community and in public administration managers. The New Public Management approaches and practices, which focus on the integration of public administration and private sector concepts and practices, have caused problems and social criticism in the non-profit state administration, which is organized on the basis of service delivery. The Public Value Management approach aims to increase the benefit of society by involving all stakeholders in the service production process on the basis of governance without rejecting the private sector. In this respect, the aim of the study is to briefly explain the public administration theories by focusing on the main differences between them, to discuss the features of the New Public Management approach as the dominant theory in the last thirty years, and to examine the effects of the Public Value Management approach, which acts as a bridge between the approaches, and the approach on public managers.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public administration theories, new public management, public value management, public managers

Tam Metin 247

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.